Petak 23 Tra 2021
Ispis

Infrastruktura za mjerenja i ispitivanja i njezina uloga u razvoju gospodarstva i društva

sv m1Objavljujemo članak iz časopisa Svijet po mjeri čiji su autori Mirko Vuković i Mladen Jakovčić. - Trgovinski sporazumi među državama i regijama posebno zahtijevaju da sve potpisnice prihvate rezultate mjerenja i ispitivanja koje je provela bilo koja strana u tim sporazumima. Taj povećani naglasak na važnost istovrijednosti mjerenja i ispitivanja za trgovinu postao je temelj prema kojemu se moraju ocjenjivati nacionalne potrebe koje se odnose na infrastrukturu kakvoće kao oruđe za postizanje industrijske konkurentnosti zemlje. U izvještajima Odbora za tehničke zapreke trgovini Svjetske trgovinske organizacije (WTO/TBT) navodi se da je pomanjkanje međunarodno prihvaćene mjeriteljske infrastrukture u mnogim zemljama u razvoju jedna od zapreka izvozu proizvoda jer izvoznici iz tih zemalja ne mogu jamčiti korisnicima da njihovi proizvodi zadovoljavaju međunarodne norme.

U ovome članku daje se u općim crtama prikaz uloge mjerenja i ispitivanja u potpori gospodarskom razvoju i rješavanju ključnih društvenih problema povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti ljudi, zaštitom okoliša i prirodne sredine, racionalnom uporabom energije te drugim problemima s kojima se danas suočava čovječanstvo.

Danas se pouzdana mjerenja zahtijevaju u mnogo širemu području ljudske djelatnosti nego u nedavnoj prošlosti. Većinu novih pravaca razvoja u tome području potiče industrija. Stoga je pomanjkanje sposobnosti mjerenja i ispitivanja ozbiljno ograničenje konkurentnosti gospodarstva posebno u područjima u kojima se sukladnost s propisima i dokazivanje sustava osiguravanja kakvoće i sigurnosti proizvoda sve više temelji na dokazanim sposobnostima mjerenja i ispitivanja. Za uspjeh na tržištu presudno je da proizvođač poštuje određene postupke koji započinju oblikovanjem proizvoda, a završavaju ispitivanjem i potvrđivanjem proizvoda i usluga čime daje jamstvo da su zadovoljene deklarirane specifikacije i zahtjevi tržišta. Poduzeća koja žele konkurirati na svjetskome tržištu moraju moći zadovoljiti niz tehničkih propisa i norma te provesti različite postupke ispitivanja i ocjene sukladnosti proizvoda s tim propisima i normama. Tako provedeni postupci dokazivanja kakvoće zajedno s drugim elementima kao što su cijena proizvoda i usluga te način na koji se osiguravaju proizvodi i pružaju usluge jamče pristup međunarodnome tržištu. Osiguranje pristupa poduzeću međunarodnim tržištima dovodi do stvaranja većih prihoda i otvaranja novih radnih mjesta od čega posredno ima koristi i šira društvena zajednica u kojoj poduzeće djeluje. Procjenjuje se da na 80% tih roba utječu norme i propisi.

Različite su studije pokazale da trošak proizvođača u postizanju i dokazivanju »sukladnosti s normama« može dosegnuti i do 10% troškova proizvodnje. S druge strane za konkurentnost na globalnome tržištu bitni su visoka kakvoća proizvoda i usluga te prilagodljivost novim potrebama i inovativnost. Sigurnost i zaštita društva također zahtijevaju pouzdana i usporediva mjerenja. S porastom i olakšavanjem međunarodnoga prometa sve se brže šire zarazne bolesti. Nadzor nad onečišćenjem i zaštita našega okoliša globalna su pitanja kojima se daje velika važnost. Zaštita ljudi, životinja i biljaka i općenito životne sredine zahtijeva globalno usklađen i sukladan pristup. Kakvoća proizvoda i zaštita kupaca od proizvoda loše kakvoće oduvijek su važna pitanja te su države od najstarijih vremena imale potrebu zakonski uređivati to područje. Kako se međutim u svijetu sve više širi duh globalizacije, a izazvan je golemom razmjenom proizvoda i usluga, aspekti kakvoće danas se na međunarodnoj razini utvrđuju međunarodnim i regionalnim normama. Premda su se na temelju trgovinskih pregovora u okviru WTO-a danas u velikoj mjeri smanjile carinske zapreke trgovini, istodobno su se povećale necarinske zapreke u obliku tehničkih propisa i norma te postupaka ocjene sukladnosti, što je za izvoznike ozbiljan izazov. Normama se utvrđuju i postupci dokazivanja sukladnosti proizvoda s utvrđenim zahtjevima te zahtjevi za rad i ovlašćivanje tijela koja provode takve postupke, čime se osigurava uspostavljanje odgovarajućih struktura za usklađivanje i međusobno priznavanje, što u velikoj mjeri svim sudionicima daje isti status u svjetskoj trgovini.

Ispunjavanje svih tih zahtjeva i dokazivanje odgovarajuće sukladnosti težak je i skup proces, pogotovo za poduzeća u zemljama koje imaju slabije razvijenu infrastrukturu mjerenja i ispitivanja. Stoga je presudno za sva gospodarstva da odgovarajućim sporazumima osiguraju međunarodno priznanje svojih sastavnica infrastrukture kakvoće. Kako bi svojim nacionalnim gospodarstvima omogućile da svladaju taj izazov, države moraju oblikovati nacionalnu međunarodno priznatu infrastrukturu kakvoće koja bi bila prije svega prilagođena potrebama odgo varajućih nacionalnih korisnika. Vodeće industrijske države svijeta već su koncem 19. stoljeća, kako bi pomogle razvoju svoje industrije, uspostavile određene elemente infrastrukture kakvoće na nacionalnoj razini kao što su mjeriteljski instituti i normizacijske ustanove. Sve sastavnice infrastrukture kakvoće međusobno su tijesno povezane i bitne za proizvodnju i trgovinu te je za uspješno uključivanje u globalnu trgovinu potrebna svaka od njih.

Nacionalnu infrastrukturu kakvoće treba promatrati kao dio cjelovite infrastrukture neke države sa istom razinom važnosti kao što je imaju putovi i autoceste, škole, medicinske službe itd. jer je ona jedan od ključnih čimbenika koje strani investitori uzimaju u obzir kad donose odluke o svojem ulaganju u neku državu. Nacionalna je infrastruktura kakvoće prema tome ključ za veću integraciju u međunarodni trgovinski sustav. Za izvoz proizvođači moraju zadovoljiti zahtjeve ciljnih tržišta koji se odnose na kakvoću, sigurnost, pouzdanost, okoliš i higijenu te moraju moći za to osigurati uvjerljive dokaze. Preduvjet je za to postojanje infrastrukture za mjerenja i ispitivanja koja zadovoljava međunarodne norme te osigurava potrebne dokaze o kakvoći i sigurnosti. Ako ta infrastruktura nije u funkciji ili ako je nedostatno razvijena, pomanjkanje prihvatljivoga dokaza može biti tehnička  prepreka trgovini. S porastom broja norma i tehničkih pravila nametnutih tržištu tehničke prepreke trgovini postaju sve važnije pitanje. Pomanjkanje odgovarajućeg iskustva na tehničkoj razini otežava gospodarstvima ravnopravno sudjelovanje na međunarodnome tržištu u oštrome međunarodnom režimu razmjene roba.

S druge strane nacionalna infrastruktura mjerenja i ispitivanja ima i zaštitnu funkciju na domaćem tržištu. Ona je temelj za osiguranje djelotvornoga nadzora nad tržištem i zaštitu potrošača te je time u funkciji javnog reda i društvene pravde. Za određivanje željene razine zaštite u zemlji odgovorne su državne vlasti koje zakonski uređuju pitanja sigurnosti i zaštite građana. U tu se svrhu donose tehnički propisi koji trebaju što je više moguće biti usklađeni s regionalnim i međunarodnim preporukama. Za djelotvornu zaštitu okoliša i potrošača, sigurnost proizvoda i sigurnost tehničke opreme s kojom su povezani mogući rizici te proizvode moraju ispitati mjerodavna tijela koja su ovlastila neovisna tijela u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima te je potrebno nadzirati njihovu uporabu i stavljanje na tržište. U svojoj funkciji zaštite potrošača, okoliša itd. na nacionalnome prostoru ministarstva i druga zakonodavna tijela trebaju donositi tehničke propise i nadzirati njihovu provedbu. U tome poslu ona određene djelatnosti prenose na tijela nacionalne infrastrukture kakvoće, kao što su ispitni i umjerni laboratoriji, normizacijska tijela, akreditacijsko tijelo, tijela koja provode ocjenu sukladnosti itd., kao svoje tehničke poluge za provedu tih propisa.

Klasično mjeriteljstvo bavilo se gotovo isključivo mjerenjima u fizici i tehnici. Brz razvoj novih metoda i uopće potreba za boljim i pouzdanijim mjerenjima s poboljšanom točnošću i upravljanjem doveli su do dodatnih i novih zahtjeva u tzv. klasičnom mjeriteljstvu. U mnogim se klasičnim područjima (mjerenja duljine i srodnih veličina, mjerenja električnih veličina, mjerenja vremena i frekvencije itd.) potreba za točnošću tijekom posljednjih pedeset godina povećavala za faktor deset svakih deset do dvadeset godina. Taj se pravac razvoja i dalje nastavlja. To posebno vrijedi za etalone vremena i frekvencije koji su temelj za svemiroplovstvo i pozicijske sustave. Drugi su primjer veoma strogi zahtjevi u mjerenjima duljine i srodnih veličina te mjerenjima u mehanici u primjenama u kojima se podsustavi konstruirani za sklapanje ugrađuju u različitim tvornicama, često i u različitim državama, te se mora jamčiti njihova spojivost. Primjer je automobilska industrija u kojoj mjeriteljstvo igra bitnu ulogu. Za gradnju naprednih automobila koji su sigurni, energetski gospodarni, jeftini za održavanje i neškodljivi za okoliš zahtijevaju se točna, usporediva i sljediva mjerenja gotovo svih fizikalnih veličina i nekoliko kemijskih veličina (npr. ispuštanja plinova), što također dovodi do poboljšana položaja proizvođača na tržištu koje je veoma globalizirano i na kojemu djeluje međunarodna konkurencija. Danas se zahtijeva količinsko iskazivanje i mjere mnogih fizičkih svojstva za koja donedavno nije postojao nijedan mjeriteljski sljediv postupak. To su različita reološka i termomehanička svojstva tvari (čvrstoća, viskoznost, elastičnost, prijenos topline), opis zrna i prašaka, boja, mirisa itd.

Nastavak članka možete pročitati u prvom broju časopisa Svijet po mjeri.


Izvor:HMD

1
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

AKTUALNO

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Hrvatska gospodarska komora dugi niz godina podržava domaće proizvođače putem brojnih promotivnih aktivnosti, primjerice akcijom "Kupujmo hrvatsko", promovirajući proizvođače, proizvode i usluge koje nose znakove "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno...

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Europska prijavljena tijela (notified bodies) pored zahtjeva za osposobljenost prema nekoj međunarodnoj normi moraju ispunjavati i dodatne zahtjeve koji su navedeni u dokumentu  EA 2/17, EA Document on Accreditation For Notification...

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

Udruga poslovni Klaster HOP u ovoj iznimno teškoj situaciji epidemije borbe sa virusom Covid-19, poziva sve otočane da poštuju mjere zaštite zdravlja propisane od strane nadležnih institucija i da se pridržavaju poziva...

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) dobio je Certifikat prema međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Certifikat je ravnatelju HZMO-a Ivanu Serdaru uručio zamjenik direktora...

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Upravni odbor Hrvatskog društva menadžera kvalitete raspisao je javni natječaj za dodjelu Nagrade dr. sc. Josip Čiček,  za najbolje studentske radove iz područja Sustava Upravljanja, u 2020. godini. Nagrada   se  ...

EU zahtjevi za ekološki dizajn

EU zahtjevi za ekološki dizajn

Na određene se proizvode primjenjuju minimalni zahtjevi povezani s energetskom učinkovitosti. Riječ je o takozvanim zahtjevima za ekološki dizajn, kojima se želi smanjiti negativan učinak određenog proizvoda na okoliš tijekom čitavog...

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Najveći japanski i svjetski stručnjak za zadovoljstvo kupca, autor poznatog Kano modela, u travnju dolazi u Zagreb. Noriaki Kano poznato je ime u svijetu upravljanje kvalitetom. Magistrirao je i doktorirao na Sveučilištu u Tokiju, gdje je...

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Zadnjih godina se u EU pa tako i u Hrvatskoj povećava broj akreditiranih tijela, akreditacija zauzima sve veći značaj u dokazivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. U RH je trenutno akreditirano 450 tijela za ocjenjivanje...

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

Tvrtka SGS Adriatica d.o.o., održat će u terminu 24.-28.09.2018. seminar za vodećeg auditora prema zahtjevima norme ISO 27001:2013. Tečaj je registriran u IRCA organizaciji pod brojem A17279. Cilj seminara: Seminar predstavlja kombinaciju...

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Uspješnom certifikacijom prve hrvatske tvrtke sukladno zahtjevima norme ISO 37001:2016 od strane auditora Bureau Veritas Croatia d.o.o. koja je tijekom lipnja ove godine ujedno postala i prva tvrtka certificirana u okviru pilot projekta...

SIQ oglas za auditore

SIQ oglas za auditore

SIQ Ljubljana traži vodeće auditore (ž/m) za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem pri radu, za područje: Broj područja Scope number Područje akreditacije NACE Code 19 Proizvodnja...

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priprema dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije...

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB je ažurirao svoje ''kuharice'' u skladu s novim izdanjem norme (HRN EN) ISO/IEC 17025:2017. EUROLAB-ove kuharice pomažu laboratorijima u primjeni zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025. One daju kratke upute o tome kako ostvariti...

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

UDEM Adriatic d.o.o. koji pruža usluge certificiranja sustava upravljanja i certificiranja proizvoda, raspisuje natječaj za auditore za područje ISO 13485 Medicinski proizvodi. UDEM Adriatic d.o.o. osnovan je 2015. godine u Zagrebu, a tvrtka je...

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Milijuni poduzeća, od kojih su velika većina mali i srednji poduzetnici (MSP), svakodnevno se služe normama i primjenjuju ih. Od najveće je važnosti da oni, kao glavni korisnici normi, aktivnije sudjeluju u izradi normi kako bi osigurali da su...

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Organizacija IFS (International Featured Standards), osnovana 2003. godine danas predstavlja najvažniju organizaciju u Europi za izradu prepoznatih Standarda u području sigurnosti hrane. IFS je pokrenuo 2008. godine IFS Akademiju s ciljem pružanja...

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

U pripremi je treće izdanje norme za osposobljenost laboratorija, ISO/IEC 17025,  koje donosi značajne novosti laboratorijima koji ga primjenjuju. Norma HRN EN ISO/IEC 17025 već dugi niz godina postavlja zahtjeve za osposobljenost...

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o važnosti upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/2016). U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne...

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

DNV GL pokreće program Akademija izvrsnosti namijenjen praktičnoj edukaciji i usavršavanju iz područja sustava upravljanja. Program Akademije je modularan. Sastoji se od 4 modula namijenjena za rad u skupinama i individualnog mentoringa.

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 3. svibnja 2017. godine objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, koji se provodi u okviru Operativnog programa...

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

U srijedu, 26. listopada održana je konferencija za medije povodom osnivanja  “Centra kompetencija upravljanja rizicima” na kojoj su predstavnici osnivača: Fine gotovinskih servisa d.o.o, Trilixa d.o.o. i SGS Adriatica d.o.o....

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

SGS grupa izradila je dva pregledna dokumenta o promjenama u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te smjernicama po pitanju aktivnosti koje, organizacije koje su certifirane prema starim izdanjima normi, trebaju provesti u cilju...

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je pregled statističkih podataka (ISO Survey) o broju izdanih certifikata za različite sustave upravljanja u 2015. godini. U odnosu na broj izdanih certifikata u 2014. godini najveći porast...

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL kao jedan od lidera u svijetu certifikacije potpisao je sporazum o globalnoj suradnji s hrvatskom tvrtkom Končar - Institut za elektrotehniku d.d. Time je otvoreno novo poglavlje poslovanja za obje tvrtke koje svoje usluge nude na...

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Članovi vijeća HR PSOR-a za svog novog predsjednika izabrali su g. Ranka Režeka, direktora tržišta za jadranske zemlje u tvrtci DNV GL – Business Assurance. Ranko Režek, direktor DNV GL-a novi je predsjednik Upravnog vijeća HR PSOR-a...

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

SIQ je certifikacijska kuća, koja više od 50 godina provjerava, certificira i kontrolira proizvode i sustave, umjerava mjerne uređaje, ocjenjuje i certificira sustave upravljanja u organizacijama, te prenosi iskustva i znanja iz područja...

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Počeci razvoja i primjene 8D metode sežu iz 1974. godine gdje se verzija navedene metode koristila u SAD-u, u njihovom Ministarstvu obrane. Automobilska kompanija Ford je 1987. godine razvila 8D (8 Disciplina) proces za rješavanje problema...

Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO/IEC 17025 (treće izdanje), koja daje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Međunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih...

Oglas za Auditore – Vanjske suradnike

Oglas za Auditore – Vanjske suradnike

UDEM Adriatic d.o.o. koji pruža usluge certificiranja sustava upravljanja i certificiranja proizvoda, raspisuje natječaj za:

Održan seminar za Lead auditore sustava ISO 9001:2015

Održan seminar za Lead auditore sustava ISO 9001:2015

U Zagrebu je u organizaciji tvrtke SGS Adriatica d.o.o., u periodu od 25.- 29. siječnja 2016., održan tečaj za vodeće auditore sustava upravljanja kvalitetom - prema novoj verziji norme ISO 9001:2015. Interaktivni seminar kojem je cilj predstaviti...

 • Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

  Novo izdanje Kataloga...

  Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 08:33
 • Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

  Četvrto izdanje EA-2/17 za...

  Petak, 15 Svibanj 2020 22:26
 • „Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

  „Hrvatski otočni proizvod“...

  Nedjelja, 03 Svibanj 2020 09:09
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

  Hrvatski zavod za...

  Utorak, 25 Veljača 2020 08:04
 • Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Srijeda, 15 Siječanj 2020 10:14
 • EU zahtjevi za ekološki dizajn

  EU zahtjevi za ekološki dizajn

  Nedjelja, 15 Prosinac 2019 08:44
 • Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

  Svjetski guru kvalitete,...

  Utorak, 26 Ožujak 2019 10:42
 • Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

  Tko sve organizira seminare...

  Petak, 15 Veljača 2019 09:37
 • ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

  ISO 27001:2013 (Sustav...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:45
 • Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

  Bureau Veritas stekao UKAS...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:31
 • SIQ oglas za auditore

  SIQ oglas za auditore

  Srijeda, 22 Kolovoz 2018 08:03
 • Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

  Dodjela bespovratnih...

  Subota, 03 Ožujak 2018 07:37
 • EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

  EUROLAB-ovi dokumenti prema...

  Utorak, 13 Veljača 2018 08:59
 • Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

  Oglas Auditori – vanjski...

  Subota, 03 Veljača 2018 09:33
 • Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

  Norme, poslovni alat za...

  Petak, 15 Prosinac 2017 09:36
 • Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

  Bureau Veritas Croatia...

  Četvrtak, 21 Rujan 2017 06:51
 • Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

  Što očekuje laboratorije s...

  Utorak, 19 Rujan 2017 09:19
 • ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

  ISO 9001:2015 I ISO...

  Utorak, 25 Srpanj 2017 18:11
 • Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

  Akademija izvrsnosti-novi...

  Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017 22:55
 • Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

  Objavljen poziv...

  Četvrtak, 18 Svibanj 2017 19:35
 • Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

  Osnovan „Centar...

  Utorak, 01 Studeni 2016 12:35
 • Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

  Promjene u novim izdanjima...

  Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 07:06
 • Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

  Objavljen ISO Survey za...

  Nedjelja, 25 Rujan 2016 22:29
 • DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

  DNV GL i Končar - Institut...

  Petak, 15 Srpanj 2016 10:47
 • Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

  Predstavnik DNV GL-a...

  Nedjelja, 10 Srpanj 2016 13:33
 • Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

  Oglas za prodajnog...

  Nedjelja, 12 Lipanj 2016 07:16
 • Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

  Anketni upitnik: Primjena...

  Ponedjeljak, 23 Svibanj 2016 12:08
 • Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

  Nacrt odbora trećeg izdanja...

  Četvrtak, 07 Travanj 2016 08:18
 • Oglas za Auditore – Vanjske suradnike

  Oglas za Auditore – Vanjske...

  Utorak, 09 Veljača 2016 13:00
 • Održan seminar za Lead auditore sustava ISO 9001:2015

  Održan seminar za Lead...

  Utorak, 09 Veljača 2016 12:41

SPECIJALI

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće