Subota 28 Ožu 2020
Ispis

Najčešće postavljana pitanja

Što je to sustav upravljanja kvalitetom?
To je sustav upravljanja koji služi za upravljanje organizacijom i nadziranje organizacije s obzirom na kvalitetu. Osoba odgovorna za takav sustav je Quality manager (menadžer kvalitete ili voditelj kvalitete).

Tko može biti auditor?
Auditor je osposobljena neovisna osoba koja auditira jesu li ispunjeni zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom. Auditori mogu biti osobe koje zadovoljavaju kriterije za provođenje audita i koje imaju odgovarajuće školovanje za auditore iz područja koje će auditirati.

Kako izabrati dobre konzultante?
Konzultante koji će vam pomoći u uspostavi sustava upravljanja u vašoj organizaciji najbolje je izabrati prema uputama norme ISO 10019 - Smjernice za odabir i korištenje usluga konzultanata za sustav upravljanja kvalitetom.

Što je normizacija?
Normizacija je djelatnost koja uspostavlja uređenost u raznim područjima djelovanja kroz donošenje normi. Norme su dokumenti koji su donešeni konsenzusom i odobreni od normizacijskih tijela. Norme sadrže pravila i upute koje jamče najbolji stupanj uređenosti.

Tko izrađuje norme?
Norme izrađuju organizacije za normizaciju. ISO – International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju), IEC – International Electrotechnical Commission (Međunarodni odbor za elektrotehniku), CEN – European Committee for Standardisation (Europski odbor za normizaciju), CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardisation (Europski odbor za normizaciju u elektrotehnici), ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Europski odbor za normizaciju u telekomunikacijama). Osim međunarodnih  organizacija u svakoj državi norme izrađuju i donose nacionalne normizacijske organizacije koje mogu usvajati međunarodne norme ili izrađivati vlastite norme.

Gdje se mogu nabaviti norme?
Norme se kupuju u normizacijskim tijelima. U Hrvatskoj je to HZN - Hrvatski zavod za norme. U Bosni i Hercegovini je to BAS - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine. U Sloveniji je to SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo.

Tko su tijela za ocjenjivanje sukladnosti?
To su neovisna tijela koja pružaju usluge ocjenjivanja sukladnosti. Tijela koja ocjenjuju sukladnost su laboratoriji, certifikacijska tijela i inspekcijska tijela.

Što znači pojam certifikacija?
Certifikacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na proizvode, procese, sustave ili osobe. Certifikacijom dobivamo potvrdu o sukladnosti sustava upravljanja, proizvoda ili osoba s određenom normom.

Koja je razlika između certifikacije i akreditacije?
Razlika je velika. Akreditacijska tijela su institucije iznad certifikacijskih tijela. Akreditacija je vrh piramide u infrastrukturi kvalitete. Akreditacijska tijela akreditiraju certifikacijska tijela, a certifikacijska tijela certificiraju krajnje korisnike. Rezultat rada akreditacijskog tijela je potvrda o akreditaciji koju dobivaju akreditirana certifikacijska tijela, a rezultat rada certifikacijskog tijela je certifikat koji dobivaju certificirane organizacije.

Što je akreditacija?
Akreditacija je dragovoljna aktivnost kojom tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokazuje svoju osposobljenost za provedbu ispitivanja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije. Akreditacija je međunarodno priznati dokaz osposobljenosti tijela koja ocjenjuju sukladnost. Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga.

Tko može vršiti poslove akreditiranja?
Akreditiranja provode akreditacijska tijela. U Hrvatskoj poslove akreditacije provodi HAA - Hrvatska akreditacijska agencija. U Bosni i Hercegovini BATA - Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine. U Sloveniji SA - Slovenska akreditacija.

Prema kojim normama se akreditira?
Akreditacija se provodi prema ovim normama: Ispitni i umjerni laboratoriji - ISO/IEC 17025, Certifikacijske organizacije za proizvode - EN 45011 (ISO/IEC 17065), Certifikacijske organizacije za sustave upravljanja - ISO/IEC 17021, Certifikacijske organizacije za osobe - ISO/IEC 17024 , Inspekcijske organizacije - ISO/IEC 17020 , Medicinski laboratoriji - ISO 15189.

Što je to mjeriteljstvo?
Mjeriteljstvo (metrologija) je znanost o mjerenju. Mjeriteljstvo se bavi metodama mjerenja fizikalnih veličina, ostvarivanjem i održavanjem etalona fizikalnih veličina, razvojem i izradom mjerila, te analizom mjernih rezultata.

Koja je razlika između zakonskog i znanstvenog mjeriteljstva?
Zakonsko mjeriteljstvo obuhvaća onaj dio mjeriteljstva koji je uređen propisima sa ciljem osiguranja odgovarajuće razine vjerodostojnosti rezultata mjerenja. Znanstveno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koji se bavi problemima koji su zajednički za sva mjeriteljstka pitanja bez obzira na mjerenu veličinu. Ono obuhvaća opće teoretske i praktične probleme koii se tiču mjernih jedinica.

Zbog čega se instrumenti i oprema moraju umjeravati?
Tijela koja ocjenjuju sukladnost i pri tome koriste mjernu opremu moraju tu mjernu opremu umjeriti. Oprema i instrumenti se umjeravaju radi toga što jedino umjerena oprema daje dobre i precizne rezultate mjerenja. Mjernu opremu je potrebno umjeravati u laboratorijima koji imaju sljedivost prema međunarodnom sustavu jedinica SI. To su laboratoriji nosioci nacionalnih etalona i akreditirani umjerni laboratoriji.

Gdje se može saznati popis akreditiranih umjernih laboratorija?
Podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima možete saznati kod nacionalnih akreditacijskih tijela. Popis za područje Republike Hrvatske se nalazi u registru Hrvatske akreditacijske agencije koji je javno objavljen na njihovim web stranicama, pronađite ga na www.akreditacija.hr.

Tko se može certificirati prema normi ISO 9001?
Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Njome se mogu koristiti unutrašnje i vanjske strane radi procjene mogućnosti organizacije da zadovolji zahtjeve kupaca. Sve organizacije koje ispune zahtjeve norme ISO 9001 mogu se certificirati.

Kakva je razlika između EMAS-a i ISO 14001?
EMAS i norma ISO 14001 su dva  prihvaćena  sustava  upravljanja  zaštitom okoliša. Normu ISO 14001 objavila je međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), a Uredbu EMAS Europska komisija. Oba sustava imaju isti cilj, osigurati učinkovit i upotrebljiv alat za upravljanje aspektima, tj. utjecajem organizacije na okoliš. EMAS Uredba svojim zahtjevima određuje nešto šire područje od norme ISO 14001, tj. može se smatrati da organizacija koja zadovoljava zahtjeve EMAS Uredbe istovremeno zadovoljava i zahtjeve norme ISO 14001.

Kome je namijenjena norma ISO/IEC 17025?
Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost za provedbu ispitivanja i umjeravanja, uključujući i uzorkovanje, a primjenjiva je za sve laboratorije koji provode ispitivanja i umjeravanja bez obzira na vrste ispitivanja i umjeravanja, veličinu organizacije i opseg ispitivanja i umjeravanja.

Tko je IRCA?
IRCA (International Register of Certificated Auditors) sa sjedištem u Londonu jedno je od vodećih certifikacijskih tijela za certifikaciju osoblja u području sustava upravljanja. Osnovano je 1984. godine, a certifikacija osoblja se provodi u skladu s vlastito razvijenim IRCA certifikacijskim shemama. Misija IRCA-e je promicanje svijesti o važnosti vjerodostojne provedbe certifikacijskih audita pri čemu se ista temelji na stručnom i kompetentnom osoblju koje ga provodi, tj. auditorima.

Što su to direktive?
Direktiva je najvažniji pravni akt Europske unije. Razlikujemo direktive starog pristupa i direktive novog pristupa. Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Unije. Zato se direktivom zadaje cilj koji se mora postići, dok su države članice obvezne prenijeti direktivu u svoj nacionalni sustav.

Što je CE oznaka?
CE oznaka (francuski Conformité Européenne - europske sukladnosti) obvezna je oznaka na mnogim proizvodima unutar jedinstvenog tržišta u Europskom gospodarskom prostoru. CE znak je vidljiva oznaka na proizvodu za koji postoji direktiva, kojom proizvođač ili njegov zakoniti predstavnik u EU iskazuje sukladnost s temeljnim zahtjevima proizvoda stavljenog u promet. CE znak je namijenjen institucijama za nadzor tržišta u zemljama EU.

Tko su gurui kvalitete?
Gurui kvalitete su ljudi koji su pridonijeli razvoju kvalitete i koji su odredili filozofske pravce u kvaliteti. Pojam Guru označava uvaženog učitelja i duhovnog vođu. Guru kvalitete označava karizmatičnu osobu koja je, svojim konceptom i pristupom kvaliteti pridonijela razvoju kvalitete u svijetu.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće