Srijeda 20 Sij 2021
Ispis

Akreditacija inspekcijskih tijela prema novome izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

akrinsp1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Akreditacija inspekcijskih tijela prema novome izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2015) čiji je autor Darko Bošnjak, dipl. ing. univ. spec.

U normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 propisani su zahtjevi koje moraju zadovoljavati inspekcijska tijela kako bi osigurala povjerenje u njihove inspekcijske aktivnosti. Potvrda uspješnoga zadovoljavanja zahtjeva norme ISO/IEC 17020 postupak je akreditacije koji provode akreditacijska tijela, u Hrvatskoj postupak akreditacije provodi HAA – Hrvatska akreditacijska agencija.

Ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana radnje su koje na ocjenjivanju sukladnosti provodi osoba ili organizacija koja je neovisna o osobi ili organizaciji koja osigurava predmet koji se ocjenjuje. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je koje pruža usluge ocjenjivanja sukladnosti. Ocjenjivanje sukladnosti provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela). Inspekcija je provjera oblikovanja proizvoda, procesa ili instalacije i određivanje njihove sukladnosti s posebnim zahtjevima. Inspekcijska tijela su tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, procesa ili sustava.

Inspekcijska tijela koja provode inspekcijske aktivnosti moraju biti nepristrana i osigurati povjerljivost informacija koje saznaju tijekom inspekcije. Inspektori koji provode inspekciju moraju biti objektivni i nepristrani u svojemu radu. Kako bi se osiguralo da sva inspekcijska tijela rade na jednak način tijekom inspekcijskih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, ISO – Međunarodna organizacija za normizaciju i IEC – Međunarodni odbor za elektrotehniku izradili su normu ISO/IEC 17020 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za rad različitih tijela koja provode inspekciju.

Zahtjevi za inspekcijska tijela najprije su bili propisani u normi EN 45004:1995, zatim je ISO organizacija izdala normu ISO/IEC 17020:1998. Dana 1. ožujka 2012. godine ISO International Organization for Standardization objavio je novo izdanje norme ISO/IEC 17020:2012; Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. Slijedom odluke ILAC-a (International Laboratory Accreditation Cooperation), čiji je HAA punopravni član i potpisnik ILAC MRA-a, prijelazno je razdoblje za implementaciju zahtjeva novoga izdanja norme ISO/IEC 17020 bilo tri godine, tj. do zaključno s 1. ožujkom 2015. godine. Inspekcijska tijela akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005 mogu zadržati akreditirani status prema tome izdanju zaključno do 1. ožujka 2015. godine. Nakon navedenoga roka potvrde o akreditaciji izdane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 prestaju vrijediti.

Zahtjevi novoga izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Novo izdanje norme ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessmen – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection izdao je ISO/CASCO odbor za ocjenjivanje sukladnosti. Hrvatsko izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju izdao je HZN/TO Z2 odbor naziva Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija. Hrvatsko izdanje norme nije prevedeno na hrvatski jezik, jedino je dostupna verzija na engleskome jeziku.

Sadržaj:
1. PODRUČJE PRIMJENE
2. UPUĆIVANJE NA DRUGE NORME
3. NAZIVI I DEFINICIJE
4. OPĆI ZAHTJEVI
4.1 Nepristranost i neovisnost
4.2 Povjerljivost
5. STRUKTURNI ZAHTJEVI
5.1 Administrativni zahtjevi
5.2 Organizacija i upravljanje
6. ZAHTJEVI ZA RESURSE
6.1 Osoblje
6.2 Uređaji i oprema
6.3 Podugovaranje
7. PROCESNI ZAHTJEVI
7.1 Metode i postupci inspekcije
7.2 Rukovanje predmetima inspekcije i uzorcima
7.3 Zapisi inspekcije
7.4 Inspekcijski izvještaji
7.5 Prigovori i prizivi
7.6 Postupak s prigovorima i prizivima
8. ZAHTJEVI SUSTAVA UPRAVLJANJA
8.1 Opcije
8.2 Dokumentacija sustava upravljanja
8.3 Nadzor nad dokumentima
8.4 Nadzor nad zapisima
8.5 Upravina ocjena
8.6 Unutrašnji ocjena
8.7 Popravne radnje
8.8 Preventivne radnje

4. Opći zahtjevi
Norma zahtijeva da inspekcijsko tijelo svoje inspekcijske aktivnosti provodi nepristrano. Uprava inspekcijskoga tijela ne smije dopustiti da komercijalni, financijski ili drugi pritisci utječu na nepristranost. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo prepozna rizike nepristranosti na trajnoj osnovi. To mora obuhvatiti one rizike koji proizlaze iz njegovih aktivnosti, njegovih odnosa ili odnosa njegova osoblja. Inspekcijsko tijelo mora biti neovisno do mjere koja se zahtijeva s obzirom na uvjete pod kojima obavlja svoje usluge. Inspekcijsko tijelo mora ispunjavati minimalne zahtjeve propisane u dodatku norme. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo mora biti odgovorno za upravljanje svim informacijama dobivenim ili nastalim tijekom izvođenja inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora unaprijed obavijestiti naručitelja o informacijama koje namjerava učiniti javno dostupnim. Informacije dobivene inspekcijskim aktivnostima smatraju se vlasničkim informacijama, te se moraju smatrati povjerljivima.

5. Strukturni zahtjevi
U normi se zahtijeva da inspekcijsko tijelo mora biti pravni subjekt ili utvrđeni dio pravnoga subjekta, tako da može biti zakonski odgovorno za sve svoje inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo koje je dio pravnoga subjekta koji obavlja i druge aktivnosti osim inspekcije mora biti prepoznatljivo unutar toga subjekta. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentaciju koja opisuje aktivnosti za koje je ono osposobljeno. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo ima odgovarajuće osiguranje ili rezerve za pokrivanje odgovornosti koje proizlaze iz njegova poslovanja. Struktura i upravljanje inspekcijskim tijelom moraju biti takvi da se očuva nepristranost. Zahtijeva se od inspekcijskoga tijela, ako je dio pravnoga subjekta koji provodi i druge aktivnosti, da se mora jasno odrediti odnos između tih aktivnosti i inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju jednu ili više osoba u ulozi tehničkoga voditelja koji ima sveukupnu odgovornost osigurati provedbu inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijsko tijelo treba imati na raspolaganju jednu ili više osoba u ulozi zamjenika tehničkoga voditelja koji ima sveukupnu odgovornost osigurati provedbu inspekcijskih aktivnosti. Zahtijeva se od inspekcijskoga tijela da ima opise poslova ili drugu dokumentaciju za svako radno mjesto unutar svoje organizacije koje je uključeno u inspekcijske aktivnosti.

6. Zahtjevi za resurse
Najvažniji dio rada inspekcijskoga tijela njegovi su resursi, odnosno osoblje i oprema. Inspekcijsko tijelo treba utvrditi i dokumentirati zahtjeve osposobljenosti za cjelokupno osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti, uključujući zahtjeve za školovanjem, osposobljavanjem, tehničkim znanjem, vještinama i iskustvom. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava dovoljan broj osoba koje su primjereno osposobljene. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava osoblje odgovorno za inspekciju koje ima odgovarajuće kvalifikacije, osposobljavanje, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za
provođenje inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora jasno odrediti dužnosti, odgovornosti i ovlasti svake osobe. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za izbor, osposobljavanje, formalno ovlašćivanje i monitoring inspektora i ostaloga osoblja uključenoga u inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora u svojim postupcima propisati razdoblje uvođenja u posao, razdoblje rada pod mentorstvom s iskusnim inspektorima, neprestano osposobljavanje radi održavanja koraka s razvojem tehnologije i metodama inspekcije. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo provodi monitoring svih inspektora i ostaloga osoblja uključenoga u inspekcijske aktivnosti. Rezultati monitoringa moraju se koristiti kao sredstvo prepoznavanja potreba za osposobljavanjem. Zahtijeva se da osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti ne smije biti plaćeno na način koji bi mogao utjecati na rezultate inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju prikladne uređaje i opremu koji omogućuju izvođenje svih djelatnosti povezanih s inspekcijskim aktivnostima na mjerodavan i siguran način. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo osigura neprekidnu prikladnost uređaja i opreme kojom se koristi. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo svoju opremu koja ima znatan utjecaj na rezultat inspekcije prikladno jedinstveno označava. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo svu opremu koja ima znatan utjecaj na rezultat inspekcije umjerava prije korištenja, a nakon toga oprema mora biti umjeravana prema utvrđenome programu umjeravanja. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo prema potrebi stanje uskladištenih potrepština i opreme ocjenjuje u primjerenim vremenskim razmacima kako bi se otkrila moguća oštećenja ili kvarenja. Ako inspekcijsko tijelo upotrebljava računala ili automatiziranu opremu kojom se koristi u inspekcijskim aktivnostima, ono mora osigurati da je računalna podrška prikladna za uporabu, da se uspostave i primijene postupci za zaštitu cjelovitosti i sigurnosti podataka, da se računala i automatizirana oprema redovno održavaju kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo ima zapise o opremi uključujući računalnu opremu.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2015). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
13
11
Adria Logo
HGK Grb
21
24 M
Icr M
24

AKTUALNO

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Hrvatska gospodarska komora dugi niz godina podržava domaće proizvođače putem brojnih promotivnih aktivnosti, primjerice akcijom "Kupujmo hrvatsko", promovirajući proizvođače, proizvode i usluge koje nose znakove "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno...

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Europska prijavljena tijela (notified bodies) pored zahtjeva za osposobljenost prema nekoj međunarodnoj normi moraju ispunjavati i dodatne zahtjeve koji su navedeni u dokumentu  EA 2/17, EA Document on Accreditation For Notification...

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

Udruga poslovni Klaster HOP u ovoj iznimno teškoj situaciji epidemije borbe sa virusom Covid-19, poziva sve otočane da poštuju mjere zaštite zdravlja propisane od strane nadležnih institucija i da se pridržavaju poziva...

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) dobio je Certifikat prema međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Certifikat je ravnatelju HZMO-a Ivanu Serdaru uručio zamjenik direktora...

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Upravni odbor Hrvatskog društva menadžera kvalitete raspisao je javni natječaj za dodjelu Nagrade dr. sc. Josip Čiček,  za najbolje studentske radove iz područja Sustava Upravljanja, u 2020. godini. Nagrada   se  ...

EU zahtjevi za ekološki dizajn

EU zahtjevi za ekološki dizajn

Na određene se proizvode primjenjuju minimalni zahtjevi povezani s energetskom učinkovitosti. Riječ je o takozvanim zahtjevima za ekološki dizajn, kojima se želi smanjiti negativan učinak određenog proizvoda na okoliš tijekom čitavog...

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Najveći japanski i svjetski stručnjak za zadovoljstvo kupca, autor poznatog Kano modela, u travnju dolazi u Zagreb. Noriaki Kano poznato je ime u svijetu upravljanje kvalitetom. Magistrirao je i doktorirao na Sveučilištu u Tokiju, gdje je...

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Zadnjih godina se u EU pa tako i u Hrvatskoj povećava broj akreditiranih tijela, akreditacija zauzima sve veći značaj u dokazivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. U RH je trenutno akreditirano 450 tijela za ocjenjivanje...

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

Tvrtka SGS Adriatica d.o.o., održat će u terminu 24.-28.09.2018. seminar za vodećeg auditora prema zahtjevima norme ISO 27001:2013. Tečaj je registriran u IRCA organizaciji pod brojem A17279. Cilj seminara: Seminar predstavlja kombinaciju...

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Uspješnom certifikacijom prve hrvatske tvrtke sukladno zahtjevima norme ISO 37001:2016 od strane auditora Bureau Veritas Croatia d.o.o. koja je tijekom lipnja ove godine ujedno postala i prva tvrtka certificirana u okviru pilot projekta...

SIQ oglas za auditore

SIQ oglas za auditore

SIQ Ljubljana traži vodeće auditore (ž/m) za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem pri radu, za područje: Broj područja Scope number Područje akreditacije NACE Code 19 Proizvodnja...

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priprema dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije...

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB je ažurirao svoje ''kuharice'' u skladu s novim izdanjem norme (HRN EN) ISO/IEC 17025:2017. EUROLAB-ove kuharice pomažu laboratorijima u primjeni zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025. One daju kratke upute o tome kako ostvariti...

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

UDEM Adriatic d.o.o. koji pruža usluge certificiranja sustava upravljanja i certificiranja proizvoda, raspisuje natječaj za auditore za područje ISO 13485 Medicinski proizvodi. UDEM Adriatic d.o.o. osnovan je 2015. godine u Zagrebu, a tvrtka je...

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Milijuni poduzeća, od kojih su velika većina mali i srednji poduzetnici (MSP), svakodnevno se služe normama i primjenjuju ih. Od najveće je važnosti da oni, kao glavni korisnici normi, aktivnije sudjeluju u izradi normi kako bi osigurali da su...

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Organizacija IFS (International Featured Standards), osnovana 2003. godine danas predstavlja najvažniju organizaciju u Europi za izradu prepoznatih Standarda u području sigurnosti hrane. IFS je pokrenuo 2008. godine IFS Akademiju s ciljem pružanja...

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

U pripremi je treće izdanje norme za osposobljenost laboratorija, ISO/IEC 17025,  koje donosi značajne novosti laboratorijima koji ga primjenjuju. Norma HRN EN ISO/IEC 17025 već dugi niz godina postavlja zahtjeve za osposobljenost...

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o važnosti upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/2016). U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne...

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

DNV GL pokreće program Akademija izvrsnosti namijenjen praktičnoj edukaciji i usavršavanju iz područja sustava upravljanja. Program Akademije je modularan. Sastoji se od 4 modula namijenjena za rad u skupinama i individualnog mentoringa.

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 3. svibnja 2017. godine objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, koji se provodi u okviru Operativnog programa...

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

U srijedu, 26. listopada održana je konferencija za medije povodom osnivanja  “Centra kompetencija upravljanja rizicima” na kojoj su predstavnici osnivača: Fine gotovinskih servisa d.o.o, Trilixa d.o.o. i SGS Adriatica d.o.o....

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

SGS grupa izradila je dva pregledna dokumenta o promjenama u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te smjernicama po pitanju aktivnosti koje, organizacije koje su certifirane prema starim izdanjima normi, trebaju provesti u cilju...

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je pregled statističkih podataka (ISO Survey) o broju izdanih certifikata za različite sustave upravljanja u 2015. godini. U odnosu na broj izdanih certifikata u 2014. godini najveći porast...

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL kao jedan od lidera u svijetu certifikacije potpisao je sporazum o globalnoj suradnji s hrvatskom tvrtkom Končar - Institut za elektrotehniku d.d. Time je otvoreno novo poglavlje poslovanja za obje tvrtke koje svoje usluge nude na...

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Članovi vijeća HR PSOR-a za svog novog predsjednika izabrali su g. Ranka Režeka, direktora tržišta za jadranske zemlje u tvrtci DNV GL – Business Assurance. Ranko Režek, direktor DNV GL-a novi je predsjednik Upravnog vijeća HR PSOR-a...

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

SIQ je certifikacijska kuća, koja više od 50 godina provjerava, certificira i kontrolira proizvode i sustave, umjerava mjerne uređaje, ocjenjuje i certificira sustave upravljanja u organizacijama, te prenosi iskustva i znanja iz područja...

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Počeci razvoja i primjene 8D metode sežu iz 1974. godine gdje se verzija navedene metode koristila u SAD-u, u njihovom Ministarstvu obrane. Automobilska kompanija Ford je 1987. godine razvila 8D (8 Disciplina) proces za rješavanje problema...

Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO/IEC 17025 (treće izdanje), koja daje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Međunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih...

Oglas za Auditore – Vanjske suradnike

Oglas za Auditore – Vanjske suradnike

UDEM Adriatic d.o.o. koji pruža usluge certificiranja sustava upravljanja i certificiranja proizvoda, raspisuje natječaj za:

Održan seminar za Lead auditore sustava ISO 9001:2015

Održan seminar za Lead auditore sustava ISO 9001:2015

U Zagrebu je u organizaciji tvrtke SGS Adriatica d.o.o., u periodu od 25.- 29. siječnja 2016., održan tečaj za vodeće auditore sustava upravljanja kvalitetom - prema novoj verziji norme ISO 9001:2015. Interaktivni seminar kojem je cilj predstaviti...

 • Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

  Novo izdanje Kataloga...

  Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 08:33
 • Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

  Četvrto izdanje EA-2/17 za...

  Petak, 15 Svibanj 2020 22:26
 • „Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

  „Hrvatski otočni proizvod“...

  Nedjelja, 03 Svibanj 2020 09:09
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

  Hrvatski zavod za...

  Utorak, 25 Veljača 2020 08:04
 • Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Srijeda, 15 Siječanj 2020 10:14
 • EU zahtjevi za ekološki dizajn

  EU zahtjevi za ekološki dizajn

  Nedjelja, 15 Prosinac 2019 08:44
 • Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

  Svjetski guru kvalitete,...

  Utorak, 26 Ožujak 2019 10:42
 • Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

  Tko sve organizira seminare...

  Petak, 15 Veljača 2019 09:37
 • ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

  ISO 27001:2013 (Sustav...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:45
 • Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

  Bureau Veritas stekao UKAS...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:31
 • SIQ oglas za auditore

  SIQ oglas za auditore

  Srijeda, 22 Kolovoz 2018 08:03
 • Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

  Dodjela bespovratnih...

  Subota, 03 Ožujak 2018 07:37
 • EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

  EUROLAB-ovi dokumenti prema...

  Utorak, 13 Veljača 2018 08:59
 • Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

  Oglas Auditori – vanjski...

  Subota, 03 Veljača 2018 09:33
 • Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

  Norme, poslovni alat za...

  Petak, 15 Prosinac 2017 09:36
 • Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

  Bureau Veritas Croatia...

  Četvrtak, 21 Rujan 2017 06:51
 • Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

  Što očekuje laboratorije s...

  Utorak, 19 Rujan 2017 09:19
 • ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

  ISO 9001:2015 I ISO...

  Utorak, 25 Srpanj 2017 18:11
 • Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

  Akademija izvrsnosti-novi...

  Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017 22:55
 • Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

  Objavljen poziv...

  Četvrtak, 18 Svibanj 2017 19:35
 • Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

  Osnovan „Centar...

  Utorak, 01 Studeni 2016 12:35
 • Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

  Promjene u novim izdanjima...

  Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 07:06
 • Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

  Objavljen ISO Survey za...

  Nedjelja, 25 Rujan 2016 22:29
 • DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

  DNV GL i Končar - Institut...

  Petak, 15 Srpanj 2016 10:47
 • Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

  Predstavnik DNV GL-a...

  Nedjelja, 10 Srpanj 2016 13:33
 • Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

  Oglas za prodajnog...

  Nedjelja, 12 Lipanj 2016 07:16
 • Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

  Anketni upitnik: Primjena...

  Ponedjeljak, 23 Svibanj 2016 12:08
 • Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

  Nacrt odbora trećeg izdanja...

  Četvrtak, 07 Travanj 2016 08:18
 • Oglas za Auditore – Vanjske suradnike

  Oglas za Auditore – Vanjske...

  Utorak, 09 Veljača 2016 13:00
 • Održan seminar za Lead auditore sustava ISO 9001:2015

  Održan seminar za Lead...

  Utorak, 09 Veljača 2016 12:41

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće