Ponedjeljak 06 Tra 2020
Ispis

Direktiva 2003/87/EZ i verifikacija emisija stakleničkih plinova

verstplinTipovi postrojenja-operatera koji su obveznici sustava EU ETS-a su definirani Direktivom 2003/87/EZ

Opširnije...

Ispis

Novi Zakon o hrani (NN 81/13)

hranaOvim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje i službene kontrole. Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravstvo. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu je nadležno za koordinaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji dok je ministarstvo nadležno za zdravstvo zaduženo za uspostavu i provođenje politike sigurnosti hrane. Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola ovlaštena su odlučivati da li se hrana smatra sigurnom u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Opširnije...

Ispis

EU ETS - The EU Emissions Trading System

eustakplinEU ETS (The EU Emissions Trading System) je međunarodni sustav za trgovanje emisijama stakleničkih

Opširnije...

Ispis

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

zakOvim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište. Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećih propisa koji se odnose na taj proizvod. Zbog toga se ovim Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti te donošenje propisa. Sva tijela koja ocjenjuju sukladnost kroz postupak akreditacije najbolje dokazuju svoju stručno tehničku osposobljenost.

Opširnije...

Ispis

Inspekcije u poljoprivredi

inspekpoljInspekcije u poljoprivredi obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa

Opširnije...

Ispis

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13)

constructNovi zakon o građevnim proizvodima Republike Hrvatske objavljen je 21. lipnja 2013. godine, a stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine, stupanjem Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Njim se uređuju sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači građevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje, uređuje provedba Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta.

Opširnije...

Ispis

NANDO Baza

n1NANDO - New Approach Notified and Designated Organisations je baza koju je uspostavila Europska komisija, ona sadrži podatke o Prijavljenim tijelima (Notified Bodies) odnosno tijelima koja mogu ocjenjivati sukladnost proizvoda prema direktivama Novog pristupa (New Approach Directives). Prijavljena tijela (laboratoriji, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela) koja se nalaze u NANDO bazi prošla su postupak ocjenjivanja koja provode akreditacijska tijela i na taj način dokazala svoju osposobljenost za poslove ocjenjivanja sukladnosti prema određenim direktivama.

Opširnije...

Ispis

Tribina ISO Forum Croaticum - Slobodno kretanje roba na unutarnjem tržištu EU

HGKCentar za kvalitetu HGK organizira tribinu ISO FORUM CROATICUM, koja će se održati 11. srpnja 2013. u Vijećnici HGK, Rooseveltov trg 2, Zagreb. Tema tribine je Slobodno kretanje roba na unutarnjem tržištu EU. Suorganizatori tribine su Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB.

Opširnije...

Ispis

Uredba (EZ) br. 66/2010

ecuUredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. prosinca 2009. godine o europskom znaku zaštite okoliša (EU Ecolabel) propisuje program dodjele znaka zaštite okoliša koji je namijenjen promicanju proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda. Znak zaštite okoliša EU Ecolabel se stavlja na hranu i proizvode koji zadovoljavaju kriterije propisane ovom Uredbom. EU Ecolabel ističe poštivanje visokih kriterija zaštite okoliša iznad propisanog zakonskog minimuma.  Proizvođač i svi drugi sudionici u dodjeli Znaka EU Ecolabel sudjeluju dragovoljno, želeći pokazati što su učinili glede smanjenja onečišćenja okoliša, utroška sirovina i energije.

Opširnije...

Ispis

Sustav kontrole predmeta opće uporabe

predPredmeti opće uporabe su materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmeti široke potrošnje. Oni moraju ispunjavati uvjete vezane za zdravstvenu ispravnost, odnosno sukladnost, opće uvjete za proizvodnju i stavljanje na tržište, sustavno laboratorijsko ispitivanje radi praćenja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti predmeta opće uporabe. Laboratorijsko ispitivanje radi praćenja zdravstvene ispravnosti (monitoring) je provođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na uzimanje uzoraka za ispitivanje i praćenje različitih parametara zbog uvida u zdravstvenu ispravnost i sukladnost predmeta opće uporabe i njihov mogući štetni utjecaj na zdravlje ljudi.

Opširnije...

Ispis

Horizontalno zakonodavstvo iz područja zaštite okoliša

ekoZakonodavstvo EU u području zaštite okoliša obuhvaća oko 300 pravnih dokumenata (uredbi, direktiva, odluka), a koji su razvrstani u devet skupina. Te skupine obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo: kvalitetu zraka, gospodarenje otpadom, kvalitetu voda, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađenja, kemikalije i GMO, buku te nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja. U skladu s europskim zakonodavstvom,  Republika Hrvatska prati stanje okoliša i upravlja utjecajima na okoliš na takav način i u onoj mjeri u kojoj se jamči dugoročna i cjelovita zaštita okoliša, uz gospodarski napredak i socijalni boljitak, kako bi se s vremenom postigli uvjeti za ostvarenje koncepta održivog razvoja.

Opširnije...

Ispis

Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13)

z hOvim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, izmjenama i dopunama uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011.) Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka 2004. koja se odnosi na označivanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima (SL L 97, 1.4.2004.)

Opširnije...

Ispis

Usklađenost sa zakonskom legislativom u sustavu upravljanja okolišem prema normi ISO 14001

usk 14001Norma ISO 14001 u točci 4.3.2 zahtijeva od organizacije koja ima ili koja uspostavlja sustav upravljanja okolišem da uspostavi, primijeni i održava postupak/postupke za utvrđivanje i pristup odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima na koje se ta organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša te za utvrđivanje kako se ti zahtjevi primjenjuju na njezine aspekte okoliša. Organizacija također mora osigurati da se primjenjivi zakonski zahtjevi kao i svi drugi zahtjevi na koje se organizacija obvezala uzmu u obzir pri uspostavljanju, primjeni i održavanju sustava upravljanja okolišem.

Opširnije...

Ispis

Uredba o kakvoći biogoriva (NN 141/05, 33/11)

ured bioOvom se Uredbom propisuju granične vrijednosti značajki kvalitete biogoriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište, način utvrđivanja kvalitete biogoriva te način dokazivanja sukladnosti. Biogorivo je tekuće ili plinovito gorivo za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase. Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada. Energijska vrijednost je donja ogrjevna vrijednost goriva.

Opširnije...

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

ISTAKNUTO

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće