Nedjelja 12 Srp 2020
Ispis

Zakon o zaštiti od buke

bukaZakonom o zaštiti od buke (NN br. 30/09) utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu, osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša i izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.

Opširnije...

Ispis

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

zakon zOvim se Zakonom određuju načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te propisuje postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Ovim se Zakonom određuju i načela te sustav mjera za ostvarivanje i unapređenje kvalitete socijalne skrbi te postupak akreditacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Opširnije...

Ispis

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

zakon-o-gradnjiZakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) uređuje se sustav prostornog uređenja i gradnja, nadležnosti tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor. Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s provedbom ovoga Zakona propisuje ministar naputkom.

Opširnije...

Ispis

Kako do CE oznake

CE logoCE oznaka obvezna je oznaka na mnogim proizvodima unutar jedinstvenog tržišta u Europskom gospodarskom prostoru.  CE oznaka je vidljiva oznaka na proizvodu za koji postoji direktiva, kojom proizvođač ili njegov zakoniti predstavnik u EU iskazuje sukladnost s temeljnim zahtjevima proizvoda stavljenog u promet. Ovdje donosimo ukratko najvažnije faze za dobivanje CE oznake.

Opširnije...

Ispis

EU Zakonodavstvo

EUEuropska unija (European Union) je nadnacionalna zajednica europskih država. Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenoga 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta). Europska unija danas broji 27 država članica (od 1. srpnja 2013. EU pristupa Republika Hrvatska). U Europskoj uniji živi oko 500 milijuna stanovnika. Institucionalni ustroj Europske unije čini sedam institucija.

Opširnije...

Ispis

Zakon o zaštiti zraka

ZakonDonosimo najvažnije dijelove Zakona o zaštiti zraka (NN br. 130/11). Ovim se Zakonom određuju nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor.

Opširnije...

Ispis

EMAS Uredba 1221/2009

EMAS1Uredba Vijeća EU br. 1221/2009 dobrovoljna je shema namijenjena svim javnim ili privatnim organizacijama koje žele procijeniti, uspostaviti, održavati i poboljšati svoj sustav upravljanja okolišem. Uredba Vijeća EU br. 1221/2009 je u primjeni od 11. siječnja 2010. godine. Uredba se sastoji od 9 poglavlja i 8 dodataka.

Opširnije...

Ispis

Nadzor industrijskih onečišćenja

MZOPNadzor industrijskih onečišćenja se provodi u Republici Hrvatskoj sukladno zakonskoj osnovi. Temeljni zahtjevi o integriranom spriječavanju i nadzoru onečišćavanja dani su u Direktivi Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. Integrirani pristup nadzoru onečišćenja, uzimajući u obzir i gospodarenje otpadom, ima za cilj spriječiti emisije u zrak, vode ili tlo gdje god je to moguće, a tamo gdje nije, svesti ih na minimum kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša kao cjeline.

Opširnije...

Ispis

EU Direktiva o građevnim proizvodima – CPD 89/106/EC

CPDDirektiva o građevnim proizvodima (CPD) jedna je od direktiva Novog pristupa koja uređuje tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Vezu između zahtjeva za proizvode i zahtjeva za građevinu predstavljaju usklađene (harmonizirane) tehničke specifikacije (norme i tehnička dopuštenja).

Opširnije...

Ispis

Direktive novog pristupa

Popis direktiva novog pristupa:

New approach

1. 2000/9/EC  Cableway installations - Žičare      
2. (EC) 1907/2006  Chemical substances (REACH) - Kemijske tvari    
3. (EU) 305/2011  Construction products (CPD/CPR) - Građevinski proizvodi      
4. 89/106/EEC  Construction products (CPD/CPR) - Građevinski proizvodi      
5. (EC) 1223/2009  Cosmetics - Kozmetika     

Opširnije...

Ispis

IPA projekt

IPA 2011Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), za razdoblje 2007 – 2013. uspostavljen je  Uredbom Vijeća EU 1085/2006. Osnovni ciljevi programa su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda.

Opširnije...

Ispis

Projekt "Normizacija"

MINPOMinistarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je projekt ''NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE'' za 2012. godinu. Cilj projekta je uporaba normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, upravljaju rastom tržišta i potiču razvoj te se time osnažuje konkurentnost hrvatskih poduzetnika na jedinstvenom europskom tržištu.

Opširnije...

Ispis

Tehničko zakonodavstvo

tehnicko zakonodavstvoJedan od uvjeta pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji bio je usklađivanje tehničkog zakonodavstva. Na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije iz 2001. godine usvojeno je pet osnovnih zakona iz područja tehničkog zakonodavstva.

Opširnije...

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće