Četvrtak 16 Srp 2020
Ispis

Inspekcije u poljoprivredi

inspekpoljInspekcije u poljoprivredi obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje područje poljoprivrede i hrane. Inspekcije u poljoprivredi su poljoprivredna inspekcija, stočarska inspekcija, vinarska inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavlja poslove inspekcija u poljoprivredi. Inspekcije u poljoprivredi obavljaju inspekcijske poslove prema Godišnjem planu rada i aktivnosti, prijavama, predstavkama fizičkih i pravnih osoba, traženjima Ministarstva i drugih državnih tijela, kao i po vlastitoj inicijativi inspektora kada je to potrebno.

Inspekcije u poljoprivredi provode kontrolu tržišnih standarda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tako da na zahtjev stranke provjeravaju usklađenost i certificiranje u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Područja inspekcija:
– poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti u poljoprivredi,
– mjera poljoprivredne politike i potpora,
– uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda,
– poljoprivrednog zemljišta,
– gnojiva i poboljšivača tla,
– kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja,
– kakvoće i označivanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, genetski modificiranog sjemena i sadnog materijala,
– poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka,
– ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda,
– integrirane poljoprivredne proizvodnje,
– zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti,
– kvalitete hrane i hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo,
– GM hrane i GM hrane za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti,
– proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i korištenja domaćih životinja i zaštite životinja,
– rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja,
– proizvodnje i kakvoće grožđa te proizvodnje, kakvoće i označivanja vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina i pića kao i uvjeta propisanih za proizvode koji nose oznaku izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih naziva,
– poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Inspekcijski nadzor obavlja se nad registriranim i neregistriranim objektima: poljoprivrednim zemljištem, objektima na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, objektima za doradu sjemena, skladištima i prodavaonicama sjemena, sadnog materijala i mineralnih gnojiva, poljoprivrednim ljekarnama i skladištima sredstava za zaštitu bilja, na površinama i objektima gdje se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja, objektima za proizvodnju uzgojno valjanih životinja, objektima za proizvodnju hrane za životinje i proizvoda životinjskog podrijetla, objektima za proizvodnju, preradu i skladištenje hrane i hrane za životinje, objektima za proizvodnju, skladištenje, promet i preradu grožđa za vino, objektima za proizvodnju, skladištenje i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, objektima za proizvodnju i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina i pića te drugim objektima u području nadležnosti.

Inspekcijski poslovi inspekcije za kakvoću hrane obuhvaćaju nadzor:
– kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo
– tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu
– tržišnih intervencija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te pčelarskih proizvoda
– priznavanja proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina
– posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda
– ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema nadležnosti
– poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta
– obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području hrane
– obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području hrane.

Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:
1. pregledavati poljoprivredno zemljište, sve površine na kojima se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja uključujući šume i šumsko zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata
2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora
3. zatražiti i pregledati rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz sudskog registra, obrtnicu ili iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
4. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke
5. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka
6. uzimati uzorke
7. pečatiti prostor, prostorije, opremu, uređaje i robu kojima se obavlja djelatnost, ako je to propisano posebnim propisom
8. provoditi uvid u isprave korisnika prava, odnosno drugih nadziranih subjekata
9. izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora
10. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba
11. nadzirati i ostalo propisano posebnim propisima
12. postupiti sukladno odredbama Prekršajnog zakona
13. podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog djela
14. poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlašten poduzeti i izvršiti na temelju ovoga Zakona o inspekcijama u poljoprivredi i posebnih propisa.

Više podataka o inspekcijama u poljoprivredi možete saznati u Zakonu o inspekcijama u poljoprivredi (NN br. 93/13).


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće