Nedjelja 05 Tra 2020
Ispis

Implementacija sustava upravljanja okolišem

imp okMeđunarodna norma ISO 14001:2004 koja je u Hrvatskoj preuzeta kao nacionalna norma oznake HRN EN ISO 14001:2009 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu zahtjeva od organizacija koje žele implementirati sustav upravljanja okolišem u svoje poslovanje uspostavu politike upravljanja okolišem, analizu i identifikaciju svih aspekata okoliša koji proizlaze iz njenih prošlih, sadašnjih i buduće planiranih djelatnosti, proizvoda i usluga, a sve u cilju određivanja značajnih vlastitih aspekata koje organizacija ima spram okoliša. Organizacija koja želi implementirati normu HRN EN ISO 14001:2009 mora također usvojiti primjenjive zakonske legislative te druge zahtjeve na koje se ta organizacija obvezala.

Organizacija mora biti spremna na sljedeće:
- identifikacija i određivanje prioriteta te postavljanje primjerenih općih i pojedinačnih ciljeva upravljanja okolišem,
- uspostavu strukture i programa za provedbu politike upravljanja okolišem te ostvarivanje općih i pojedinačno postavljenih ciljeva upravljanja okolišem,
- planiranje, upravljanje, nadzor, provedbu preventivnih i popravnih radnji te aktivnosti na preispitivanju poslovanja kako bi se osiguralo da politika upravljanja okolišem bude u skladu sa sustavom upravljanja okolišem
- prilagodljivost uspostavljenog sustava upravljanja promijenjenim okolnostima.

Organizacija koja radi na uvođenju i implementaciji sustava upravljanja okolišem mora za početak utvrditi svoju trenutačnu poziciju u odnosu na okoliš preispitivanjem postojećeg stanja. Cilj takvog preispitivanja je razmatranje svih aspekata okoliša te organizacije pri čemu će upravo značajni aspekti okoliša činiti temelj oko kojeg će se sustav upravljanja okolišem uspostaviti.

Preispitivanje trenutne pozicije u odnosu na okoliš treba obuhvatiti sljedeća ključna područja:
- utvrđivanje aspekata okoliša koji su povezani s uobičajenim i neuobičajenim uvjetima rada, uključujući puštanje u rad te prekid rada poslovnih procesa organizacije, kao i postupanje u izvanrednim situacijama odnosno nesrećama,
- utvrđivanje odgovarajućih, tj. primjenjivih zakonskih zahtjeva te eventualno drugih zahtjeva na čije se pridržavanje organizacija obvezala,
- provjeru postojeće radne prakse i način modeliranja poslovnih procesa, uključujući i procese povezane sa postupcima nabave i ugovaranja,
- vrednovanje prethodnih izvanrednih situacija i nesreća ukoliko je istih bilo.

Navedeno preispitivanje se provodi korištenjem alata i metoda koji mogu obuhvaćati kontrolne liste, razgovore, izravno ispitivanje i mjerenje, rezultate prethodnih audita ukoliko je istih bilo, odnosno rezultate svih drugih preispitivanja ovisno o prirodi djelatnosti kojom se organizacija bavi.

imp ok2Oranizacija koja uvodi sustav upravljanja okolišem ima slobodu i fleksibilnost u određivanju granica u okviru kojih uvodi sustav pa ga tako može uvesti u čitavu organizaciju ili na točno određenu jedinicu organizacije. Navedeno se postiže dokumentiranjem opsega vlastitog sustava čime se jasno definiraju okviri unutar kojeg se sustav uvodi, a može biti sasvim izgledno u slučaju kada se organizacija sastoji od više organizacijskih jedinica koje djeluju na primjerice više lokacija.

Pri utvrđivanju granica sustava upravljanja, naravno, treba voditi računa da će vjerodostojnost sustava upravljanja okolišem uvelike ovisiti upravo o definiranom opsegu pa će organizacija za svako isključivanje neke jedinice iz sustava upravljanja okolišem morati biti u mogućnosti argumentirano dokazati da takvo isključivanje ne utječe na ukupnu opredijeljenost i vjerodostojnost funkcioniranja sustava upravljanja okolišem.

Razina opsežnosti dokumentacije sustava upravljanja kojom će se dokumentirati uspostavljeni sustav mora biti dovoljna za opisivanje međudjelovanja svih elemenata od kojih se sustav sastoji. Navedena dokumentacija može biti sjedinjena i s drugom dokumentacijom koju organizacija koristi u eventualno nekim drugim područjima sustava upravljanja kao što je npr. sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001.

Opseg dokumentacije će varirati od organizacije do organizacije ovisno o veličini i vrsti, njenim aktivnostima, proizvodima i uslugama te složenosti poslovnih procesa i njihovoj međusobnoj interakciji. Primjeri dokumenata od kojih će se sastojati dokumentirani dio sustava upravljanja okolišem uključuje iskaze o politici, općim i pojedinačnim ciljevima, informacije o značajnim aspektima okoliša, postupke, informacije o procesima, organizacijske sheme, unutrašnje i vanjske norme, planove postupanja u izvanrednim situacijama i sl.

Svaka odluka o dokumentiranju postupka/postupaka treba se temeljiti na pitanjima kao što su posljedice na okoliš ukoliko se ne radi po njima, potrebi za dokazivanjem usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima na koje se organizacija obvezala, potrebi osiguravanja dosljedne provedbe aktivnosti, tj. rada na određeni način što može uključivati lakšu primjenu kroz komunikaciju i osposobljavanje, lakše održavanje i reviziju uključujući manji rizik od dvosmislenosti i odstupanja te dokazivosti i transparentnosti i sl.

Dokumenti koji izvorno nastanu u neku drugu svrhu, a ne za potrebe sustava upravljanja okolišem mogu se koristiti kao dio sustava upravljanja pod uvjetom da se isti prethodno na prikladan način povežu, tj. Integriraju u sustav upravljanja okolišem.

Tako dokumentiran sustav upravljanja okolišem mora svoje uporište imati i u prikladno dokumentiranoj provedbi koja svakodnevno rezultira generiranjem različitih vrsta zapisa kao što su zapisi o pritužbama, zapisi o osposobljavanju, zapisi o nadzoru procesa, pregledima, održavanjima i umjeravanjima, zapisima o izvođačia i dobavljačima, izvještajima o izvanrednim situacijama, rezultatima audita i upravinih ocjena, zapisima o sastancima s temom okoliša, obavijestima o stanju okoliša, zapisima o zadovoljenju propisa te komunikaciji sa zainteresiranim stranama i sl. U slučaju postupanja s povjerljivim informacijama iste moraju biti tretirane na prikladan i za to propisan način.

Više podataka o normi HRN EN ISO 14001:2009 možete pronaći ovdje.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

ISTAKNUTO

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće