Nedjelja 05 Tra 2020
Ispis

Sustavni pristup upravljanju okolišem i ISO 14001

sus 14001Okoliš ili prirodnu sredinu čine sva živa bića te faktori nežive prirode koji se pojavljuju na oređenom staništu, a koji putem međusobne interakcije osiguravaju svoje postojanje i daljnji razvitak. Kroz povijest, ljudska aktivnost nije značajno utjecala na okoliš sve do razvoja industrije. Prve promjene koje je čovjek izazvao u okolišu su nastale uslijed fizičke aktivnosti te fizioloških potreba ljudi. No, razvojem i stvaranjem društvenih zajednica počinje nagli utjecaj na životni okoliš.

Razvojem industrije i upotrebom ugljena u proizvodnji energije dolazi do povećanja ispuštanja ugljičnih, sumpornih i dušičnih oksida. Novi val onečišćenja dolazi uporabom nafte i naftnih derivata, a razvojem kemije i primjenom kemijkih tvari u industriji dolazi do rasta  doprinosa i drugih štetnih tvari u onečišćenju okoliša.

Interes o zaštiti okoliša kroz povijest je bio malen i svodio se na sporadične slučajeve. Tijekom industrijalizacije želja za profitom je bila iznad svijesti o potrebi očuvanja okoliša pa su prvi konkretni koraci u smislu ekološkog osvješćivanja poduzeti polovicom 20. stoljeća nakon što je primijećeno da se broj oboljelih od određenih bolesti znatno povećao u industrijskim središtima. Tada su, zbog sve većih pritiska stanovništva, vlade počele stavljati ograničenja na aktivnosti koje uzrokuju uništavanje okoliša.

Zaštita okoliša je postala važan zadatak za institucije Europske zajednice, a navedeno je vidljivo iz Ugovora iz Maastrichta (1992. godina) koji je za Europsku uniju ratificiran od strane svih država članica. Spomenutim je ugovorom pojačan status zaštite okoliša, a isti je dodatno ojačan sedam godina kasnije ugovorom iz Amsterdama kojim su stvoreni zakonski preduvjeti za uspostavu i unapređivanje održivog razvoja širom Europske Unije.

Danas se zaštita okoliša u Europskoj Uniji temelji na stajalištu da visoki standardi zaštite okoliša potiču inovaciju i poslovne mogućnosti, a povezana je i s gospodarskom i socijalnom politikom. Cilj je pružiti odgovarajuću razinu zaštite u cijeloj Europskoj Uniji uzimajući u obzir lokalne čimbenike i gospodarska ograničenja.

Osnovni su ciljevi i načela zaštite okoliša utvrđeni Ugovorom o funkcioniranju Europske Unije. Prema članku 191. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, politika u području okoliša ima sljedeće ciljeve:
- očuvati, zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša
- zaštititi ljudsko zdravlje razboritim iracionalnim korištenjem prirodnih bogatstava
- promicati međunarodne mjere za rješavanje regionalnih i svjetskih problema u okolišu, a posebno u borbi protiv klimatskih promjena.
Provedba se politike zaštite okoliša u EU temelji na načelima opreza i spriječavanja, odnosno da se šteta nanesena okolišu ponajprije pokušava popraviti na izvoru te da ju plati zagađivač.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj u EU koji proizlaze iz ranije definiranih i postavljenih zakonskih okvira su:
- zaštita života i zdravlja ljudi
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti
- zaštita i poboljšanje kvalitete pojedinih sastavnica okoliša
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza
- spriječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
- spriječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša
- trajna uporaba prirodnih izvora
- racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti
- ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje
- napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari
- održivo korištenje prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša
- unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša

Važnost sustavnog pristupa upravljanju okolišem prepoznala je i Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) koja je 1996. godine izdala prvo izdanje norme ISO 14001. Norma je izdana kako bi se tvrtkama i organizacijama pomoglo u sustavnom upravljanju svojim poslovnim procesima u skladu s načelima zaštite okoliša.

                           Prikaz strukture norme ISO 14001
sus o 14001

Ona specificira zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji omogućavaju organizaciji oblikovati i primijeniti politiku i ciljeve uzimajući u obzir zakonske i sve druge zahtjeve na koje se organizacija obavezala, a što se ukupno gledajući, odnosi na aspekte okoliša koje organizacija može nadzirati te na one na koje organizacija može utjecati.

Može se reći kako je temeljna funkcija norme ISO 14001 definiranje svih faza EMS sustava i hijerarhijske strukture sustava pri čemu se funkcija politike okoliša stavlja u centralni položaj sustava, a oko kojeg se nakon toga formira krug upravljanja i kontrole upravljanja okolišem.
Ova međunarodna norma može se primijeniti na svaku organizaciju koja želi uspostaviti uvesti, održavati i poboljšavati svoj sustav upravljanja okolišem, osigurati sukladnost sa utvrđenom politikom upravljanja okolišem te pokazati i dokazati drugim zainteresiranim stranama tu usklađenost putem samostalnog izjavljivanja ili putem potvrde neovisne strane, tj. certifikacijom.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:
- smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš,
- brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija,
- smanjenje troškova (energije, materijala...),
- usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima,
- pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti,
- motiviranost zaposlenika.

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:
sus c 14001- definirati politiku i ciljeve okoliša,
- prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije,
- prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju,
- definirati obveze i odgovornosti zaposlenika,
- definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša,
- osigurati resurse,
- definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš,
- pratiti ostvarene rezultate,
- poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.

O širokoj prihvaćenosti sustavnog upravljanja okolišem svjedoči i podatak kako je u svijetu danas oko 270.000 tvrtki certificirano prema zahtjevima norme ISO 14001, a od čega 500-tinjak otpada i na tvrtke u Republici Hrvatskoj.

Kratki sadržaj norme ISO 14001 možete pronaći ovdje.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

ISTAKNUTO

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće