Nedjelja 21 Srp 2024
Ispis

HRS ISO/TS 16949:2010

Naslov norme
HRS ISO/TS 16949:2010
(ISO/TS 16949:2009)
Sustavi upravljanja kvalitetom - Posebni zahtjevi pri primjeni ISO 9001:2008 za serijsku proizvodnju i proizvodnju zamjenskih dijelova u automobilskoj industriji

Područje primjene
Ova međunarodna tehnička specifikacija, primijenjena zajedno sa ISO 9001, definira zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom za projektiranje i razvoj, proizvodnju te ugradnju i servis proizvoda automobilske industrije. Primjenjiva je na mjestima gdje se provodi proizvodnja, a logistička mjesta mogu se auditirati tijekom audita samog mjesta proizvodnje, ali ne samostalno za certificiranje prema ovoj tehničkoj specifikaciji. Ova tehnička specifikacija primjenjiva je u cijelom automobilskom opskrbnom lancu.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja kvalitetom
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Realizacija proizvoda
8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Kratki pregled norme
4 Sustav upravljanja kvalitetom
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, organizacija koja primjenjuje ove tehničke specifikacije mora imati proces kojim se osigurava povremeno preispitivanje, razdioba i primjena svih inženjerskih norma ili specifikacija koje traži kupac te ih mora mijenjati temeljem rasporeda kako to zahtjeva kupac.
Organizacija mora voditi zapis o danu kad se promjena odrazi u proizvodnji. Primjena mora uključivati ažurirane dokumente.
Nadzor nad zapisima mora biti u skladu s zakonskim, pravnim i zahtjevima kupca.  

5 Odgovornost uprave
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, uprava organizacije mora preispitivati procese realizacije proizvoda kao i pomoćne procese, kako bi se osigurala učinkovitost i djelotvornost. Osim toga, mora definirati ciljeve kvalitete i mjerenja koja se moraju uključiti u poslovni plan i koristiti za provedbu politike kvalitete.
Nadalje, tehnička specifikacija definira 'odgovornosti za kvalitetu'. Rukovoditelji odgovorni za popravne radnje moraju se neodložno obavijestiti o proizvodima i procesima koji nisu sukladni zahtjevima. Osoblje odgovorno za sukladnost proizvoda mora biti ovlašteno zaustaviti proizvodnju kako bi se ispravili problemi kvalitete. Proizvodne radnje u svim smjenama moraju uključivati osoblje koje je odgovorno, ili im je prenesena ta odgovornosti, za osiguravanje sukladnosti proizvoda.
Osim predstavnika za kvalitetu, osoba mora imenovati osoblje s ovlastima i odgovornostima koje osiguravaju da se ispunjavaju zahtjevi kupaca. Ovo obuhvaća odabir posebnih karakteristika, postavljanje ciljeva kvalitete i vezanu izobrazbu, popravne i preventivne radnje, projektiranje i razvoj proizvoda.
Nadalje, preispitivanje upravljanja mora uključiti analizu aktualnih i potencijalnih mjesta pogrešaka te njihov utjecaj na kvalitetu, sigurnost i okoliš.

6 Upravljanje resursima
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, organizacija mora osigurati da osoblje koje ima odgovornosti za projektiranje proizvoda osposobljeno postići zahtjeve projektiranja i da je vješto u primjeni alata i tehnika. Primjenjivi alati i tehnike mora definirati sama organizacija.
Moraju se uspostaviti i održavati dokumentirani postupci za utvrđivanje potreba za izobrazbom i postizanje osposobljenosti cjelokupnog osoblja koje provodi radnje koje imaju utjecaj na sukladnost proizvoda. Osoblje koje provodi posebne zadatke mora biti kvalificirano s posebnom pozornosti na zahtjeve zadovoljstva kupca.
Moraju se provoditi osposobljavanja-na-poslu.
Također, organizacija mora razviti proces motiviranja zaposlenika da postignu ciljeve kvalitete, zatim za neprestano poboljšavanje i stvaranje ozračja za inovacije. Organizacija mora imati proces mjerenja do koje je mjere osoblje svjesno važnosti svojih aktivnosti i kako ono doprinosi postizanju ciljeva kvalitete.
Organizacija mora koristiti multidisciplinarni pristup za razvoj planova postrojenja, objekata i opreme.
Organizacija mora pripremiti planove predostrožnosti kako bi ispunila zahtjeve kupaca u
slučaju nužde, kao što su komunalni prekidi, manjak radne snage, kvar na ključnoj opremi i povratak s terena.
Moraju se osigurati sredstva za sigurnost proizvoda i smanjenje mogućeg rizika za zaposlenike. Prostorije se moraju održavati u stanju reda, čistoće i popravaka dosljedno potrebama proizvoda i procesa proizvodnje.

7 Realizacija proizvoda
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, u obzir se trebaju uzeti još mnoge dodatne stvari.
Zahtjevi kupca i upućivanje na njegove tehničke specifikacije mora se uzeti u obzir pri planiranju realizacije proizvoda kao dio plana kvalitete.
Organizacija mora definirati kriterije prihvatljivosti, a gdje je to potrebno, mora ih odobriti i sam kupac.
Organizacija mora osigurati povjerljivost informacija.
Mora postojati proces nadzora i djelovanja na promjene koje se odnose na realizaciju proizvoda.
Organizacija mora dokazati sukladnost sa zahtjevima kupaca za označavanje, dokumentiranje i nadzor posebnih obilježja.
Preispitivanje zahtjeva koji se tiču proizvoda mora biti odobreno od kupca.
Organizacija mora istražiti, utvrditi i dokumentirati izvedivost proizvodnje predloženog proizvoda, uključujući analizu rizika.
Organizacija mora koristiti multidisciplinarni pristup kod pripreme za realizaciju proizvoda. Zatim, mora prepoznati, dokumentirati i preispitivati ulazne zahtjeve za projektiranje proizvoda te ulazne zahtjeve za projektiranje procesa proizvodnje.
Izlazno projektiranje proizvoda mora se moći verificirati i validirati prema ulaznim zahtjevima. Na isti način, izlazno projektiranje procesa proizvodnje mora se dovesti u vezu s ulaznim zahtjevima tako da se verificira.
Mjerenja u posebnim stupnjevima projektiranja i razvoja proizvoda moraju se definirati, analizirati i davati u obliku izvještaja. Ona moraju biti dio preispitivanja upravljanja.
Kad to traži kupac, organizacija mora imati program prototipa i plan kontrole.
Svi proizvodi ili materijali koji se nabavljaju moraju biti u skladu s zakonskim zahtjevima. Kad je to definirano ugovorom, organizacija mora naručivati proizvode, materijale i usluge iz odobrenih izvora. Kvaliteta kupljenog proizvoda mora zadovoljavati određene zahtjeve. Dobavljač se mora monitorirati.
Organizacija mora razviti plan kontrole, koji mora sadržavati određene elemente te koji se preispitivati i ažurirati.
Moraju postojati radne upute za osoblje koje je odgovorno za procese koji se tiču zahtjeva sukladnosti proizvoda.
Postav posla se mora verificirati prilikom pokretanja, materijalnih promjena ili promjena posla.
Organizacija mora prepoznati ključnu opremu procesa i osigurati sredstva za održavanje strojeva i opreme te razviti učinkovit sustav planiranja sveukupnog održavanja strojeva i opreme.
Organizacija mora upravljati proizvodnjom alata na zadovoljavajući način.
Raspored proizvodnje mora biti takav da se ispune zahtjevi kupca.
Kako bi se otkrilo moguće kvarenje, stanje proizvoda u skladištu treba ocjenjivati u odgovarajućim vremenskim razdobljima.
Moraju se provoditi statističke studije kako bi se analizirale razlike prisutne u rezultatima svake vrste mjerne i ispitne opreme. Zapisi o umjeravanju i održavanju opreme moraju se održavati na odgovarajući način.
Laboratorij koji je u sklopu organizacije mora imati definirano područje rada koje obuhvaća sposobnosti provedbi pregleda, ispitivanja ili umjeravanja. Područje rada laboratorija mora biti uključeno u dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom.
Ako se koristi vanjski laboratorij za preglede, ispitivanja ili umjeravanja, on mora zadovoljiti zahtjevi potrebnih pregleda, ispitivanja ili umjeravanja te mora postojati dokaz prihvatljivost laboratorija za kupca te laboratorij mora biti akreditiran prema ISO/IEC 17025.

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje
Primjenjuju se zahtjevi ISO 9001, prošireni zahtjevima ove tehničke specifikacije. Između ostalog, prošireni zahtjevi obuhvaćaju poznavanje i primjenu statističkih znanja i alata.
Monitoring obuhvaća i praćenje zadovoljstva kupca.
Audit treba obuhvatiti i elemente ove tehničke specifikacije. Osim toga, organizacija mora auditirati svaki proces proizvodnje kako bi utvrdila njegovu učinkovitost.
Planovi unutrašnjeg audita moraju obuhvatiti sve procese, aktivnosti i smjene koje pokriva sustav kvalitete. Unutrašnji auditor mora biti osposobljen auditirati zahtjeve ove tehničke specifikacije.
Monitoring i mjerenja u procesima proizvodnje moraju se provoditi na odgovarajući način, kako je to opisano u točki 8.2.3.1.
Nadzor nad nesukladnim proizvodom mora proizvod sa neprepoznatljivim ili sumnjivim statusom svrstati pod nesukladan proizvod.
Trendovi u kvaliteti i učinkovitosti rada moraju se uspoređivati s napretkom prema ciljevima.
Popravne radnje moraju uključivati istraživanje i eliminaciju uzroka nesukladnosti.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće