Četvrtak 01 Lip 2023
Ispis

HRN EN ISO 19011:2012

Naslov norme
HRN EN ISO 19011:2012
Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
(ISO 19011:2011; EN ISO 19011:2011)

Područje primjene
Ova norma sadrži smjernice o auditiranju sustava upravljanja, uključujući načela auditiranja, upravljanje programom audita i provedbu audita te smjernice o vrednovanju kompetentnosti osoba uključenih u proces audita. Primjenjiva je na sve organizacije koje provode unutarnje ili vanjske audite sustava upravljanja.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Načela auditiranja
5 Upravljanje programom audita
6 Provedba audita
7 Osposobljenost i vrednovanje auditora

Kratki pregled norme
4 Načela auditiranja
U ovom zahtjevu su opisana načela auditiranja. Auditiranje se temelji na nizu načela koja pomažu da audit bude učinkovit i pouzdan alat koji podupire politike upravljanja i nadzore dajući informacije koje organizaciji pružaju priliku da poboljša svoj rad.
Smjernice donose šest načela koja se odnose na aditore i audit.
1. cjelovitost
2. ispravno izlaganje
3. profesionalna pozornost
4. povjerljivost
5. neovisnost
6. pristup temeljen na dokazima

5 Upravljanje programom audita
U ovom zahtjevu je opisano kako se upravlja programom audita. Organizacija u kojoj se provodi audit treba uspostaviti takav program audita koji doprinosi određivanju učinkovitosti sustava upravljanja. Program audita može uključivati audite koji se tiču jedne ili više normi sustava upravljanja, provođenih odvojeno ili kombinirano.
Najviša uprava treba osigurati da se odrede ciljevi programa audita kao i imenovati jednu ili više osposobljenih osoba da upravlja programom audita. Opseg programa audita treba se temeljiti na veličini i prirodi organizacije koja se auditira, kao i na prirodi, funkcionalnosti, složenosti i razini zrelosti sustava upravljanja koji se auditira. Prednost treba dati pitanjima koja su od bitnijeg značaja.
Najviša uprava treba osigurati da se utvrde ciljevi programa audita prema izravnom planiranju i provedbi audita te da se program audita izvrši učinkovito. Ciljevi programa audita trebaju biti u skladu s politikama i ciljevima sustava upravljanja te ih poduprijeti.
Opisano je kako prilikom utvrđivanja programa audita, treba uzeti u obzir više stavki.
Osoba koja upravlja programom audita treba izvršiti plan audita:
-    komuniciranja o bitnim dijelovima programa s bitnim stranama te izvještavanje istih o naprecima;
-    određivanja ciljeva, područja i kriterija za svaki pojedini audit;
-    koordiniranja i rasporeda audita i drugih radnji;
-    osiguranja skupine auditora s potrebnim osposobljenostima;
-    pružanja potrebnih sredstava auditorskoj skupini;
-    osiguranja provedbe audita;
-    osiguranja upravljanja i održavanja zapisa.

6 Provedba audita
U ovom zahtjevu je opisano što je bitno prilikom provedbe audita. Uobičajene radnje pri provedbi audita slijede niz:
-    pokretanje audita
-    priprema audita
-    provođenje audita
-    priprema i razdioba izvještaja audita
-    dovršavanje audita
-    provedba naknadnih radnji
Kad se pokreće audit, odgovornost za njegovo provođenje je na imenovanom vodećem auditoru do dovršetka audita.
Izvodljivost audita utvrđuje se kako bi se steklo razumno povjerenje u postignuće ciljeva audita.
Preispitivanje dokumentacije potrebno je da bi se dobila informacija za pripremu audita i primjenjivih radnih dokumenata te radi stjecanja uvida u stanje dokumentacije i time otkrili mogući nedostaci.
Opisano je kako vodeći auditor treba pripremiti plan audita temeljen na informacijama sadržanim u programu audita i dokumentaciji koji mu je dostavi auditirani. Plan audita treba uzeti u obzir učinak audita na procese auditiranog i dati temelj sporazumu između svih strana uključenih u audit. Plan audita treba sadržavati raspored i koordinaciju radnji audita.
Opisano je kako provođenje audita teče u nekoliko koraka.
Izvještaj audita treba biti datiran, preispitan i odobren, kad je to prikladno, u skladu postupkom za program audita.
Izvještaj o auditu treba biti dostavljen odgovarajućim osobama kako je to utvrđeno postupcima audita ili planu auditu.
Audit je završen onda kada su sve planirane radnje provedene, ili ako se drugačije dogovori s klijentom audita.
Dokumenti koji se odnose na audit  trebaju se spremiti ili uništiti sukladno dogovoru između sudjelujućih strana i postupcima za audit program i primjenjivim zahtjevima.
Završetak i učinkovitost ovih radnji treba biti provjerena. Ova provjera može zahtijevati dodatni audit.

7 Osposobljenost i vrednovanje auditora
Povjerenje u proces audita i sposobnost postizanja njihovih ciljeva ovisi osposobljenosti osoba koje su uključene u planiranje i provođenje audita, uključujući auditore i vodeće auditore. Osposobljenost je potrebno vrednovati kroz proces koji obuhvaća osobne karakteristike i sposobnost primjene znanja i vještina stečenih izobrazbom, radnim iskustvom, osposobljavanjem za auditora i auditorskim iskustvom.
Rezultat vrednovanja treba postaviti temelje za:
-    odabir auditora
-    utvrđivanje potreba za dokazanu osposobljenost
-    tekuće vrednovanje sposobnosti auditora.
Auditori trebaju imati karakteristike koje će im omogućiti djelovanje u skladu s načelima auditiranja. Auditor treba biti:
- etičan
- otvoren
- diplomatičan
- pažljiv
- perceptivan
- svestran
Općenita znanja i vještine o sustavu upravljanju koje auditor treba posjedovati su:
- načela, postupci i metode auditiranja
- o sustavu upravljanja i dokumentima
- organizacijski konteksti
- primjenjivi zakonski i ugovorni zahtjevi.
Također, auditori trebaju posjedovati specifična znanja i vještine za određenu disciplinu i sektor.
Opisano je kako auditori trebaju neprestano poboljšavati svoju osposobljenost. Auditori trebaju održavati svoju osposobljenost kroz redovite audite sustava upravljanja i neprestano stručno usavršavanje. Neprestano stručno usavršavanje uključuje održavanje i poboljšavanje osposobljenosti. To se može postići dodatnim radnim iskustvom, osposobljavanjem, vlastitim studijama, treniranjem, prisustvovanjem sastancima, seminarima i konferencijama i drugim bitnim aktivnostima.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće