Utorak 26 Lis 2021
Ispis

Tehnička specifikacija CEN/TS 15675

ts 0CEN - Europski odbor za normizaciju izradio je tehničku specifikaciju za područje ispitivanja kvalitete zraka CEN/TS 15675 Air quality – Measurement of stationary source emissions – Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements. Laboratoriji koji obavljaju djelatnosti u području ispitivanja kvalitete zraka,
a žele biti akreditirani prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025 moraju dokazati svoju osposobljenost i prema zahtjevima tehničke specifikacije CEN/TS 15675.

Opširnije...

Ispis

Oznaka zaštite okoliša

znak okolisCilj dodjele oznake zaštite okoliša je promicanje proizvoda kojima se smanjuje nepovoljan utjecaj proizvoda na okoliš u odnosu na ostale istovrsne proizvode čime se pridonosi učinkovitom korištenju prirodnih dobara i visokom stupnju zaštite okoliša te informiranje potrošača o takvim proizvodima. Ministarstvo zaštite okoliša dodjeljuje oznaku zaštite okoliša za proizvod dostupan na tržištu Republike Hrvatske koji tijekom životnog ciklusa bitno manje opterećuje okoliš u odnosu na druge proizvode iz iste skupine proizvoda.

Opširnije...

Ispis

Green Superbrands

Green SuperbrandsGreen Superbrands je nova oznaka koju dodijeljuje Superbrands organizacija. Green Superbrands oznaka predstavlja nov i inovativan način preporuke marke kupcima, koji su sve više osvješćeni u pogledu očuvanja okoliša i društvene odgovornosti. Uz postojeću oznaku Superbrands uveden je dodatni kriterij Ekološke odgovornosti. Green Superbrands mogu dobiti samo brandovi sa visokom ekološkom sviješću.

Opširnije...

Ispis

Razlike između EMAS-a i ISO 14001

emasNa  području  Europe  danas  postoje  dva  prihvaćena  sustava  upravljanja  zaštitom okoliša, a to su norma ISO 14001 i Uredba EMAS. Normu ISO 14001 objavila je međunarodna organizacija za normizaciju (prvi puta u rujnu 1996. godine), a Uredbu EMAS Europska komisija 1993. godine. Oba sustava imaju isti cilj, osigurati učinkovit i upotrebljiv alat za upravljanje aspektima, tj. utjecajem organizacije na okoliš pa se relativno često shvaćaju i percipiraju kao konkurencija.

Opširnije...

Ispis

Validacija i verifikacija emisija stakleničkih plinova

val ver0Staklenički plinovi su plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u atmosferi. U stakleničke plinove ubrajaju se vodena para (H2O), ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i didušikov oksid (N2O). Vodena para nastaje kao rezultat isparavanja hidrosfere i transpiracije biljnog pokrova, ugljikov dioksid je rezultat aerobnog disanja i gorenja, metan taljenja i raspada klatrata, ljudi svojim aktivnostima ispuštaju didušikov oksid. Značajka stakleničkih plinova je da otežavaju izlazak toplinskog zračenja iz atmosfere i imaju negativni utjecaj na koncentraciju ozona u stratosferi.

Opširnije...

Ispis

Referentni laboratoriji za praćenje kvalitete zraka

referentniDjelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka na području Republike Hrvatske obavljaju referentni laboratoriji. Referentni laboratorij koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 obavlja sljedeće poslove:

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13)

pravilnik zrakMinistarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13) na temelju članka 52. Zakona o zaštiti zraka. Pravilnik je objavljen 31. prosinca 2012. godine. Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čistijem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.) i Direktivi 2004/107/EZ koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.).

Opširnije...

Ispis

Ispitni laboratoriji za praćenje kvalitete zraka

ispitniPravna osoba – ispitni laboratorij može obavljati djelatnost praćenja kvalitete zraka, djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i/ili djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ako ishodi dozvolu Ministarstva zaštite okoliša.

Opširnije...

Ispis

ISO 20906 Norma za mjerenje zvuka zrakoplova

aeroNorma ISO 20906:2009 Acoustics — Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports propisuje zahtjeve za mjerenje zvuka zrakoplova u području zračnih luka. Svrha norme je pomaganje svim vrstama inspekcija u području buke, a koje se odnose na ispitivanje buke na područjima oko zračnih luka.

Opširnije...

Ispis

Agencija za zaštitu okoliša

AZOVlada Republike Hrvatske osnovala je Agenciju za zaštitu okoliša u lipnju 2002. godine kao središnju ustanovu za prikupljanje i objedinjavanje podataka o okolišu na razini države, obrađivanje podataka, vođenje baza podataka o okolišu, praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o istome. Osnovana je zbog potrebe da se na razini države na jednom mjestu ustroji sustav podataka o okolišu kao cjelini, koji će sadržavati podatke o trenutnom stanju okoliša, provedenom i planiranom monitoringu, onečišćenjima, trendovima onečišćenja i opterećenja, projektima zaštite okoliša koji se provode u RH ili su u planu, efikasnosti planiranih i provedenih mjera zaštite te efikasnosti pojedinih mjera politike zaštite okoliša.

Opširnije...

Ispis

Zakon o zaštiti od buke

bukaZakonom o zaštiti od buke (NN br. 30/09) utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu, osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša i izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.

Opširnije...

Ispis

Zakon o zaštiti zraka

ZakonDonosimo najvažnije dijelove Zakona o zaštiti zraka (NN br. 130/11). Ovim se Zakonom određuju nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor.

Opširnije...

Ispis

EMAS Uredba 1221/2009

EMAS1Uredba Vijeća EU br. 1221/2009 dobrovoljna je shema namijenjena svim javnim ili privatnim organizacijama koje žele procijeniti, uspostaviti, održavati i poboljšati svoj sustav upravljanja okolišem. Uredba Vijeća EU br. 1221/2009 je u primjeni od 11. siječnja 2010. godine. Uredba se sastoji od 9 poglavlja i 8 dodataka.

Opširnije...

Ispis

Nadzor industrijskih onečišćenja

MZOPNadzor industrijskih onečišćenja se provodi u Republici Hrvatskoj sukladno zakonskoj osnovi. Temeljni zahtjevi o integriranom spriječavanju i nadzoru onečišćavanja dani su u Direktivi Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. Integrirani pristup nadzoru onečišćenja, uzimajući u obzir i gospodarenje otpadom, ima za cilj spriječiti emisije u zrak, vode ili tlo gdje god je to moguće, a tamo gdje nije, svesti ih na minimum kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša kao cjeline.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće