Utorak 26 Lis 2021
Ispis

Horizontalno zakonodavstvo iz područja zaštite okoliša

ekoZakonodavstvo EU u području zaštite okoliša obuhvaća oko 300 pravnih dokumenata (uredbi, direktiva, odluka), a koji su razvrstani u devet skupina. Te skupine obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo: kvalitetu zraka, gospodarenje otpadom, kvalitetu voda, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog zagađenja, kemikalije i GMO, buku te nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja. U skladu s europskim zakonodavstvom,  Republika Hrvatska prati stanje okoliša i upravlja utjecajima na okoliš na takav način i u onoj mjeri u kojoj se jamči dugoročna i cjelovita zaštita okoliša, uz gospodarski napredak i socijalni boljitak, kako bi se s vremenom postigli uvjeti za ostvarenje koncepta održivog razvoja.

Opširnije...

Ispis

U Splitu podignuta još jedna plava zastava

cro eSplit, 14. lipnja 2013. - Na splitskoj plaži sv. Duje na Žnjanu podignuta je plava zastava, a dogradonačelnica Splita Aida Batarelo istaknula je kako rijetko koji grad na Mediteranu ima čak četiri plaže s plavom zastavom. Podizanje plave zastave na nekom kupalištu znači da je na njemu, osim čistog mora, postignut visok stupanj kvalitete usluga, sadržaja i standarda. Plava zastava za plaže i marine dio je međunarodnoga ekološkog programa zaštite mora i obale čija je svrha ponajprije održivo upravljati i gospodariti morem i obalnim pojasom.

Opširnije...

Ispis

Uloga laboratorija za ispitivanje otpada u održivom gospodarenju otpadom

wasteSvrha održivog gospodarenja otpadom je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku. Pod pojmom gospodarenje otpadom podrazumjevaju se djelatnosti sakupljanja, prijevoza, uporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. Ovlašteni laboratoriji mogu obavljati uzorkovanja i ispitivanja svojstava otpada, kategorizaciju otpada, karakterizaciju otpada u svrhu odlaganja, ispitivanje proizvoda i ambalaže, te ocjenu o nepostojanju opasnog svojstva određenog otpada.

Opširnije...

Ispis

Svjetski dan zaštite okoliša 2013.

svj dan okoSvjetski dan zaštite okoliša (World environment day) obilježava se 5. lipnja svake godine pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. Na taj dan 1972. godine održana je Konferencija Ujedinjenih naroda posvećena okolišu na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša. Svake godine određuje se nova tema koja će se obraditi na taj dan. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša naziva se Think-Eat-Save (Razmišljaj-Jedi-Čuvaj) i posvećena je promoviranju svijesti o potrebi stvaranja što manje otpada pogotovo otpada koji nastaje od odbačene hrane.

Opširnije...

Ispis

Usklađenost sa zakonskom legislativom u sustavu upravljanja okolišem prema normi ISO 14001

usk 14001Norma ISO 14001 u točci 4.3.2 zahtijeva od organizacije koja ima ili koja uspostavlja sustav upravljanja okolišem da uspostavi, primijeni i održava postupak/postupke za utvrđivanje i pristup odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima na koje se ta organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša te za utvrđivanje kako se ti zahtjevi primjenjuju na njezine aspekte okoliša. Organizacija također mora osigurati da se primjenjivi zakonski zahtjevi kao i svi drugi zahtjevi na koje se organizacija obvezala uzmu u obzir pri uspostavljanju, primjeni i održavanju sustava upravljanja okolišem.

Opširnije...

Ispis

Hrvatska treći put nagrađena za najbolji Izvještaj o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak

azoU sklopu godišnjeg sastanka Radne skupine za inventar emisija i projekcije Europske informacijske i promatračke mreže (TFEIP/EIONET) u Istanbulu na kojemu su sudjelovali i djelatnici Agencije za zaštitu okoliša, Republika Hrvatska je po treći put osvojila nagradu za najbolje Izvješće o proračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak sukladno zahtjevima Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP Konvencija). Nagrada je dodijeljena Hrvatskoj u konkurenciji između zemalja do deset milijuna stanovnika. Prvu nagradu za najbolji Izvještaj Republika Hrvatska  je osvojila na Cipru 2010. godine, a drugu u Švedskoj 2011. godine.

Opširnije...

Ispis

Koliko Europljani brinu o utjecaju na okoliš?

eu oBruxelles, 11. srpnja 2013. - Prema najnovijem istraživanju većina je Europljana spremna promijeniti svoje kupovne navike i kupovati ekološkije proizvode, no mnogi smatraju da nisu dovoljno informirani i ne vjeruju tvrdnjama proizvođača o ekološkoj prihvatljivosti njihovih proizvoda. Istraživanje pod nazivom "Stavovi Europljana o uspostavi jedinstvenog tržišta ekoloških proizvoda" pokazalo je da je više od tri četvrtine ispitanika spremno platiti više za ekološki prihvatljive proizvode kada bi bili sigurni da su proizvodi uistinu prihvatljivi za okoliš (77 %). Međutim, tek nešto više od polovice građana EU-a smatra da su informirani (55 %) o utjecaju koji proizvodi koje kupuju i koriste imaju na okoliš.

Opširnije...

Ispis

Hrvatska u vrhu kvalitete voda za kupanje

kval vodBruxelles, 21. svibnja 2013. - Hrvatska je u skupini zemalja s najboljom kvalitetom kupališnih voda u Europi, pokazuje izvješće Europske agencije za okoliš i Europske komisije o kvalitetu voda za kupanje u 27 zemalja članica EU-a, Hrvatskoj i Švicarskoj. Svake godine prije početka sezone godišnjih odmora Europska komisija objavljuje izvješća o kvaliteti kupališnih voda s podacima iz prethodne sezone. Europska agencija za okoliš prikuplja svake godine podatke o kvaliteti vode na više 22.000 kupališta, od kojih se više od dvije trećine odnosi na kupališta uz obalu mora, a ostalo su kupališta na rijekama i jezerima. Podaci uključuju razinu bakterija od otpadnih voda i živih organizama.

Opširnije...

Ispis

Aspekti okoliša u sustavima upravljanja okolišem prema normi ISO 14001

asp okoIdentifikacija i upravljanje aspektima koje organizacija ima spram okoliša jedna je od ključnih sastavnica sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001. Tijekom svojih aktivnosti kao što su eksploatacija okoliša čovjek mijenja prirodni okoliš. Izgradnjom hidrocentrala i akumulacija, sječom šuma, eksploatacijom mineralnih sirovina, stvaranjem deponija, emisijom plinova čovjek utječe na promjenu okoliša. Kao rezultat čovjekovih aktivnosti dolazi do narušavanja ekosustava i klimatskih promjena na lokalnoj i globalnoj razini. Da bi se smanjio negativni utjecaj na okoliš organizacije sve više primjenjuju sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

Opširnije...

Ispis

Politika upravljanja okolišem

poli up oOrganizacija koja želi uspostaviti, održavati i poboljšavati sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 mora definirati politiku upravljanja okolišem. Uprava organizacije mora osigurati da politika upravljanja okolišem odgovara opsegu i vrsti djelatnosti koju organizacija provodi. Politika upravljanja okolišem treba uključivati opredijeljenost uprave za trajno poboljšavanje i sprečavanje onečišćenja. Ona također treba uključiti opredijeljenost uprave za usklađivanje s zakonskim zahtjevima koji se odnose na okoliš.

Opširnije...

Ispis

Implementacija sustava upravljanja okolišem

imp okMeđunarodna norma ISO 14001:2004 koja je u Hrvatskoj preuzeta kao nacionalna norma oznake HRN EN ISO 14001:2009 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu zahtjeva od organizacija koje žele implementirati sustav upravljanja okolišem u svoje poslovanje uspostavu politike upravljanja okolišem, analizu i identifikaciju svih aspekata okoliša koji proizlaze iz njenih prošlih, sadašnjih i buduće planiranih djelatnosti, proizvoda i usluga, a sve u cilju određivanja značajnih vlastitih aspekata koje organizacija ima spram okoliša. Organizacija koja želi implementirati normu HRN EN ISO 14001:2009 mora također usvojiti primjenjive zakonske legislative te druge zahtjeve na koje se ta organizacija obvezala.

Opširnije...

Ispis

Oznaka Green Mark

green0Oznaka Green Mark - Sign of Excellence obilježje je održivosti, odnosi se na izvrsnost zelenih usluga, proizvoda i tehnologija te se dodjeljuje u svrhu  stvaranja dodane vrijednosti, promicanja, povećanja konkurentnosti i tržišnog plasmana održivih usluga, proizvoda ili tehnologija. Oznaka se dodjeljuje pravnim osobama za usluge, proizvode ili tehnologije u svim oblicima gospodarske aktivnosti na području Republike Hrvatske sukladno kriterijima za dodjelu oznake. Uvođenje oznake započelo je 2011. godine donošenjem Pravilnika o dodjeli istoimene oznake i u nastojanju da na hrvatskom tržištu započne proces odvajanja zelenoga od onoga što to nije te da se na takav način krajnjim potrošačima jamči održivost onoga što nabavljaju.

Opširnije...

Ispis

Sustavni pristup upravljanju okolišem i ISO 14001

sus 14001Okoliš ili prirodnu sredinu čine sva živa bića te faktori nežive prirode koji se pojavljuju na oređenom staništu, a koji putem međusobne interakcije osiguravaju svoje postojanje i daljnji razvitak. Kroz povijest, ljudska aktivnost nije značajno utjecala na okoliš sve do razvoja industrije. Prve promjene koje je čovjek izazvao u okolišu su nastale uslijed fizičke aktivnosti te fizioloških potreba ljudi. No, razvojem i stvaranjem društvenih zajednica počinje nagli utjecaj na životni okoliš.

Opširnije...

Ispis

Norme niza 14000

ISO 14000ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju pomaže organizacijama u zaštiti okoliša izdavanjem norma niza 14000 koje propisuju zahtjeve za upravljanje okolišem. Najpoznatija norma je ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu. U normi ISO 14001 navedeni su zahtjevi za sustav upravljanja okolišem koji organizacijama omogućuje razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša. U sklopu Međunarodne organizacije za normizaciju djeluje tehnički odbor naziva ISO technical committee ISO/TC 207 koji je zadužen za usvajanje norma niza 14000.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće