Ispis

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Kreirano Nedjelja, 15 Ožujak 2015 12:20
Hitovi: 2769

dzmlogDana 13. ožujka 2015. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo je objavio Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za mjeriteljstvo za 2015. godinu KLASA: 900-01/15-01/03, URBROJ: 558-01/2-15-5 od 18. veljače 2015. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Državni zavod za mjeriteljstvo

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

I. SEKTOR ZA MJERITELJSTVO I PLEMENITE KOVINE

Služba za mjeriteljstvo

Odjel za mjeriteljstvo

  1. Stručni suradnik - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba mjeriteljskih poslova - Područna jedinica Zagreb

Odjel za mjerila električnih veličina

  1. Viši stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke ili prirodne struke

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba mjeriteljskih poslova - Područna jedinica Rijeka

Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina

  1. Viši stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke ili prirodne struke

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba mjeriteljskih poslova - Područna jedinica Osijek

Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina

  1. Viši stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke, biotehničke ili prirodne struke

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba za plemenite kovine

Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja

  1. Viši stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine tehničke ili prirodne struke

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

II. SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove - MJESTO RADA Zagreb

  1.  Viši stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

upravne ili ekonomske struke

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove - MJESTO RADA Split

  1. Viši stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

upravne ili ekonomske struke

-poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

  1. Stručni referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne struke

- poznavanje rada na osobnom računalu

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za informatičke poslove

  1. Viši informatički referent - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

tehničkog, informatičkog ili prirodoslovno-matematičkog smjera

-poznavanje engleskog jezika

III. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA HOMOLOGACIJU I TEHNIČKO

ZAKONODAVSTVO U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA

Odjel za homologaciju vozila i dijelova

  1. Stručni suradnik - 1 polaznik/ica

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih ili biotehničkih znanosti

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na osobnom računalu

Na javni poziv mogu se pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za njega/nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a), za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007 i 118/2012), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja ( „Narodne novine“, broj 57/2012 i 120/2012) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana te bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ne mogu imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa svim traženim prilozima na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, Ulica  grada Vukovara 284/VI,  Zagreb, s naznakom «Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ».

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati. Ispunjavanje uvjeta utvrđuje se prema stanju u trenutku podnošenja prijava.

U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti:

Uz prijavu kandidat/kinje su dužni dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Ispunjavanje uvjeta struke društvenog, tehničkog odnosno prirodnog smjera utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“ broj 118/09, 82/12 i 31/13).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Ukoliko se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto. Dvije ili više prijava može se poslati i u jednoj omotnici, ali se na svakoj prijavi mora navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

Za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje/intervju.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju/intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja/intervjua bit će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo najmanje 5 dana prije održavanja testiranja/intervjua. Kandidati/kinje će na testiranje/intervju biti pozvani e - poštom.

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi čelnik Državnog zavoda za mjeriteljstvo, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima. 

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuju  radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe koje su se stručno osposobljavale imaju pravo na polaganje državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Državni zavod za mjeriteljstvo.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr)  i web stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (www.dzm.hr).

 

Izvor:DZM

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće