Ispis

Novi Zakon o hrani (NN 81/13)

Kreirano Srijeda, 17 Srpanj 2013 19:22
Hitovi: 3254

hranaOvim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje i službene kontrole. Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravstvo. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu je nadležno za koordinaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji dok je ministarstvo nadležno za zdravstvo zaduženo za uspostavu i provođenje politike sigurnosti hrane. Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola ovlaštena su odlučivati da li se hrana smatra sigurnom u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Hrana koja je štetna za zdravlje ljudi smatra se ako je zdravstveno neispravna jer:
– ne udovoljava mikrobiološkim kriterijima sigurnosti hrane prema posebnim propisima o mikrobiološkim kriterijima za hranu;
– sadrži ostale patogene mikroorganizme, mikroorganizme koji nisu patogeni i parazite za koje je procjenom rizika utvrđen rizik za zdravlje ljudi;
– postoje dokazi da je putem te hrane došlo do trovanja ljudi;
– sadrži kontaminante koji prelaze najveće dopuštene količine propisane posebnim propisima;
– sadrži prehrambene aditive i arome koji su nedozvoljeni u određenoj kategoriji hrane ili su dozvoljeni ali prelaze maksimalno dopuštene količine propisane posebnim propisima;
– sadrži nedozvoljene druge tvari prema posebnom propisu;
– sadrži pesticide u količini koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi što je utvrđeno procjenom rizika;
– je genetski modificirana ili sadrži i/ili se sastoji ili potječe od neodobrenog genetski modificiranog organizma;
– sadrži sastojak neodobrenu novu hranu što je utvrđeno procjenom rizika;
– je procjenom rizika za određenu hranu utvrđeno da ima ili može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi.

Hrvatska agencija za hranu u okviru svoje djelatnosti daje znanstveno mišljenje:
a) na zahtjev nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona;
b) po službenoj dužnosti;
c) na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe.
Hrvatska agencija za hranu može u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbom (EZ) br. 1304/2003 zatražiti znanstveno mišljenje od Europske agencije za sigurnost hrane na zahtjev nadležnih tijela .

U svrhu provedbe članka 50. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 16/2011 ministarstvo nadležno za poljoprivredu je kontakt točka prema Europskoj komisiji za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije (RASFF). U svrhu provedbe članka 2. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 16/2011 ovim se Zakonom uspostavlja HR RASFF sustav kao mreža za informiranje o izravnom ili neizravnom riziku za zdravlje ljudi koji potječe od hrane ili hrane za životinje.

Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašćuje se donijeti podzakonske propise kojima se prenose direktive Europske unije iz područja kojim se uređuju standardi kvalitete za hranu. Standardi kvalitete uključuju klasifikaciju, kategorizaciju i naziv hrane, fizikalna, određena kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav hrane, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva sirovina te vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane i dodatne zahtjeve označivanja hrane.

Kompletan Zakon o hrani (NN 81/13) možete pronaći ovdje.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće