Ispis

Sukladnost sa specifikacijama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Kreirano Nedjelja, 30 Lipanj 2013 18:51
Hitovi: 2806

zoiKriteriji za sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode opisani su u Uredbi (EU) br. 1151/2012. Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1151/2012 i propisa donesenih na temelju Uredbe je ministarstvo nadležno za poljoprivredu. U Republici Hrvatskoj usvojen je Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 80/13). Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 1151/2012 su Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, Državni inspektorat i Ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja sljedeće poslove:
– provodi nacionalni postupak zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i na prijelaznoj osnovi odobrava zaštitu naziva na razini Republike Hrvatske,
– dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju zaštićenog naziva zaštićene oznake izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), oznake zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: ZTS) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije,
– provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

Nakon što je naziv zaštićen u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012 i provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju oznake na razini Europske unije.

Službene kontrole provode se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se preuzima Uredba (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.

Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo:
1. pregledati poljoprivredne parcele, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje i proizvode,
2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora,
3. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadziranog subjekta,
4. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka,
5. uzimati uzorke,
6. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,
7. poduzeti mjere iz članka 11. ovoga Zakona, kako bi se osiguralo uklanjanje utvrđenih nedostataka,
8. nadzirati rad kontrolnih tijela u provedbi odredbi Uredbe (EU) br. 1151/2012 i propisa donesenih na temelju istih,
9. postupiti sukladno Prekršajnom zakonu ako utvrdi da je došlo do povrede odredaba Uredbe (EU) br. 1151/2012 i propisa donesenih na temelju istih,
10. narediti i poduzeti i druge mjere i radnje potrebne za provođenje Uredbe (EU) br. 1151/2012 i propisa donesenih na temelju istih.

Ministarstvo ovlašćuje kontrolna tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS.
Kontrolna tijela koja žele dobiti ovlaštenje moraju biti akreditirana sukladno normi HRN EN 45011 (uskoro ju zamljenjuje nova norma ISO/IEC 17065).

Postupak ovlašćivanja:
(1) Ministar rješenjem ovlašćuje pravne osobe koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda.
(2) Zahtjevi za ovlašćivanje kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS podnose se Ministarstvu na propisanom obrascu.
(3) Kontrolna tijela moraju biti akreditirana sukladno normi HRN EN 45011 (ISO/IEC 17065).
(4) Uz Zahtjev za ovlašćivanje kontrolno tijelo prilaže sljedeću dokumentaciju:
– Potvrdu o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda);
– Potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji, za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traži ovlaštenje.
(5) Kontrolna tijela drugih država članica moraju dostaviti dokaze na hrvatskom jeziku da su ovlaštena za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.
(6) Ministar osniva stručno Povjerenstvo za ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.
(7) Povjerenstvo razmatra ispunjava li zahtjev za ovlašćivanje odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.
(8) Ako zahtjev za ovlašćivanje ispunjava odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega, Povjerenstvo predlaže ministru donošenje rješenja o ovlašćivanju kontrolnog tijela.
(9) Naziv i adrese ovlaštenih kontrolnih tijela objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva.
(10) Ministar pravilnikom propisuje uvjete i postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela te sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela.

Više podataka o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla možete saznati u Zakonu o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
(NN 80/13).

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće