Ispis

Kontrola u ekološkoj proizvodnji

Kreirano Subota, 29 Lipanj 2013 13:26
Hitovi: 3311

organicKako se provodi kontrola u ekološkoj proizvodnji opisano je u novom Zakonu o provedbi Uredbe vijeća (EZ) 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/13). Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela, službene kontrole, upravne mjere i prekršajne odredbe u svrhu provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007. Nadležno tijelo za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 je ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćivanju kontrolnih tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji nakon što se kontrolna tijela akreditiraju kod akreditacijskog tijela.

Kontrolna tijela moraju udovoljiti sljedećim uvjetima:
– da je pravna osoba registrirana za obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji ili je u sastavu pravne osobe;
– da ima odgovarajuću opremu za obavljanje stručne kontrole (računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema) koja je primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama te ugovor s ovlaštenim laboratorijem;
– da ima organizacijsku shemu s prikazom osoblja i sheme za pojedine faze postupka stručne kontrole;
– da osoblje odgovorno za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji ima dokaz o završenom preddiplomskom ili diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju iz područja biotehničkih ili biomedicinskih znanosti;
– da ima najmanje jednog stalno zaposlenog djelatnika s najmanje jednom godinom iskustva u struci.

Kontrolno tijelo kao rezultat svoga rada izdaje potvrdnicu/certifikat. Kontrolna tijela su dužna u roku od 30 dana od završetka obavljene stručne kontrole dostaviti izvješće o provedenoj stručnoj kontroli Ministarstvu. Kontrolna tijela drugih država članica Europske unije koja žele raditi na području Republike Hrvatske moraju predočiti dokaze na hrvatskom jeziku i dati pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.

Za promicanje, unapređivanje i praćenje razvoja, davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ekološkoj proizvodnji Ministarstvo će osnovati Povjerenstvo za ekološku proizvodnju. Ministar imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, predstavnika tijela državne uprave, predstavnika kontrolnih tijela, predstavnika subjekata te predstavnika nevladinih organizacija koje promiču ekološku proizvodnju. Upravni nadzor nad provedbom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i propisa donesenih na temelju njega obavlja nadležno Ministarstvo.

Službene kontrole nad provedbom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te posebnih propisa koji se odnose na poljoprivredu i hranu provode inspektori za kakvoću hrane, viši poljoprivredni inspektori za ekološku proizvodnju, sanitarni inspektori, veterinarski inspektori i gospodarski inspektori.

Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo:
1. pregledati dokumentaciju, poljoprivredne parcele, sve objekte i sredstva rada u procesu ekološke proizvodnje te uzeti preslike dokumenata ili napraviti foto zapis kod subjekata upisanih u Upisnik subjekata,
2. nadzirati provedbu proizvodnih pravila u ekološkoj proizvodnji,
3. nadzirati način sakupljanja samoniklog bilja i gljiva,
4. nadzirati provedbu proizvodnih pravila u preradi ekološke hrane i hrane za životinje,
5. uzimati uzorke ekoloških proizvoda, tla, gnojiva, poboljšivača tla, sredstava koja se koriste za zaštitu bilja i drugih sastojaka koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda, sukladno propisima iz nadležnosti inspekcija u području poljoprivrede i hrane te ih dostavljati na analizu ovlaštenim laboratorijima,
6. nadzirati provedbu pravila pri označavanju, pakiranju, skladištenju i prijevozu proizvoda iz ekološke proizvodnje,
7. provjeravati način vođenja i točnost podataka u evidencijama koje je subjekt dužan voditi na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i propisa donesenih na temelju iste,
8. zabraniti proizvodnju, korištenje znaka ekološkog proizvoda Europske unije i stavljanje u promet proizvoda označenog s oznakama koje upućuju na ekološku proizvodnju, a za koje utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, i propisa donesenih na temelju istih, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti,
9. nadzirati rad kontrolnih tijela u provedbi odredbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i propisa donesenih na temelju istih,
10. zabraniti rad kontrolnom tijelu ako utvrdi da ono ne ispunjava uvjete Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, do dostave dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta,
11. postupiti sukladno Prekršajnom zakonu ako utvrdi da je došlo do povrede odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i propisa donesenih na temelju istih,
12. obavijestiti drugo tijelo ako u provedbi službene kontrole utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz djelokruga drugog tijela,
13. narediti i poduzeti i druge mjere i radnje potrebne za provođenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i propisa donesenih na temelju istih.

Više podataka o kontroli u ekološkoj proizvodnji možete saznati u Zakonu o provedbi Uredbe vijeća (EZ) 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 80/13).

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće