Ispis

HRS ISO/TS 16949:2010

Kreirano Nedjelja, 27 Siječanj 2013 16:44
Hitovi: 5550

Naslov norme
HRS ISO/TS 16949:2010
(ISO/TS 16949:2009)
Sustavi upravljanja kvalitetom - Posebni zahtjevi pri primjeni ISO 9001:2008 za serijsku proizvodnju i proizvodnju zamjenskih dijelova u automobilskoj industriji

Područje primjene
Ova međunarodna tehnička specifikacija, primijenjena zajedno sa ISO 9001, definira zahtjeve za sustave upravljanja kvalitetom za projektiranje i razvoj, proizvodnju te ugradnju i servis proizvoda automobilske industrije. Primjenjiva je na mjestima gdje se provodi proizvodnja, a logistička mjesta mogu se auditirati tijekom audita samog mjesta proizvodnje, ali ne samostalno za certificiranje prema ovoj tehničkoj specifikaciji. Ova tehnička specifikacija primjenjiva je u cijelom automobilskom opskrbnom lancu.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja kvalitetom
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Realizacija proizvoda
8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Kratki pregled norme
4 Sustav upravljanja kvalitetom
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, organizacija koja primjenjuje ove tehničke specifikacije mora imati proces kojim se osigurava povremeno preispitivanje, razdioba i primjena svih inženjerskih norma ili specifikacija koje traži kupac te ih mora mijenjati temeljem rasporeda kako to zahtjeva kupac.
Organizacija mora voditi zapis o danu kad se promjena odrazi u proizvodnji. Primjena mora uključivati ažurirane dokumente.
Nadzor nad zapisima mora biti u skladu s zakonskim, pravnim i zahtjevima kupca.  

5 Odgovornost uprave
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, uprava organizacije mora preispitivati procese realizacije proizvoda kao i pomoćne procese, kako bi se osigurala učinkovitost i djelotvornost. Osim toga, mora definirati ciljeve kvalitete i mjerenja koja se moraju uključiti u poslovni plan i koristiti za provedbu politike kvalitete.
Nadalje, tehnička specifikacija definira 'odgovornosti za kvalitetu'. Rukovoditelji odgovorni za popravne radnje moraju se neodložno obavijestiti o proizvodima i procesima koji nisu sukladni zahtjevima. Osoblje odgovorno za sukladnost proizvoda mora biti ovlašteno zaustaviti proizvodnju kako bi se ispravili problemi kvalitete. Proizvodne radnje u svim smjenama moraju uključivati osoblje koje je odgovorno, ili im je prenesena ta odgovornosti, za osiguravanje sukladnosti proizvoda.
Osim predstavnika za kvalitetu, osoba mora imenovati osoblje s ovlastima i odgovornostima koje osiguravaju da se ispunjavaju zahtjevi kupaca. Ovo obuhvaća odabir posebnih karakteristika, postavljanje ciljeva kvalitete i vezanu izobrazbu, popravne i preventivne radnje, projektiranje i razvoj proizvoda.
Nadalje, preispitivanje upravljanja mora uključiti analizu aktualnih i potencijalnih mjesta pogrešaka te njihov utjecaj na kvalitetu, sigurnost i okoliš.

6 Upravljanje resursima
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, organizacija mora osigurati da osoblje koje ima odgovornosti za projektiranje proizvoda osposobljeno postići zahtjeve projektiranja i da je vješto u primjeni alata i tehnika. Primjenjivi alati i tehnike mora definirati sama organizacija.
Moraju se uspostaviti i održavati dokumentirani postupci za utvrđivanje potreba za izobrazbom i postizanje osposobljenosti cjelokupnog osoblja koje provodi radnje koje imaju utjecaj na sukladnost proizvoda. Osoblje koje provodi posebne zadatke mora biti kvalificirano s posebnom pozornosti na zahtjeve zadovoljstva kupca.
Moraju se provoditi osposobljavanja-na-poslu.
Također, organizacija mora razviti proces motiviranja zaposlenika da postignu ciljeve kvalitete, zatim za neprestano poboljšavanje i stvaranje ozračja za inovacije. Organizacija mora imati proces mjerenja do koje je mjere osoblje svjesno važnosti svojih aktivnosti i kako ono doprinosi postizanju ciljeva kvalitete.
Organizacija mora koristiti multidisciplinarni pristup za razvoj planova postrojenja, objekata i opreme.
Organizacija mora pripremiti planove predostrožnosti kako bi ispunila zahtjeve kupaca u
slučaju nužde, kao što su komunalni prekidi, manjak radne snage, kvar na ključnoj opremi i povratak s terena.
Moraju se osigurati sredstva za sigurnost proizvoda i smanjenje mogućeg rizika za zaposlenike. Prostorije se moraju održavati u stanju reda, čistoće i popravaka dosljedno potrebama proizvoda i procesa proizvodnje.

7 Realizacija proizvoda
Osim zahtjeva koje propisuje norma ISO 9001, u obzir se trebaju uzeti još mnoge dodatne stvari.
Zahtjevi kupca i upućivanje na njegove tehničke specifikacije mora se uzeti u obzir pri planiranju realizacije proizvoda kao dio plana kvalitete.
Organizacija mora definirati kriterije prihvatljivosti, a gdje je to potrebno, mora ih odobriti i sam kupac.
Organizacija mora osigurati povjerljivost informacija.
Mora postojati proces nadzora i djelovanja na promjene koje se odnose na realizaciju proizvoda.
Organizacija mora dokazati sukladnost sa zahtjevima kupaca za označavanje, dokumentiranje i nadzor posebnih obilježja.
Preispitivanje zahtjeva koji se tiču proizvoda mora biti odobreno od kupca.
Organizacija mora istražiti, utvrditi i dokumentirati izvedivost proizvodnje predloženog proizvoda, uključujući analizu rizika.
Organizacija mora koristiti multidisciplinarni pristup kod pripreme za realizaciju proizvoda. Zatim, mora prepoznati, dokumentirati i preispitivati ulazne zahtjeve za projektiranje proizvoda te ulazne zahtjeve za projektiranje procesa proizvodnje.
Izlazno projektiranje proizvoda mora se moći verificirati i validirati prema ulaznim zahtjevima. Na isti način, izlazno projektiranje procesa proizvodnje mora se dovesti u vezu s ulaznim zahtjevima tako da se verificira.
Mjerenja u posebnim stupnjevima projektiranja i razvoja proizvoda moraju se definirati, analizirati i davati u obliku izvještaja. Ona moraju biti dio preispitivanja upravljanja.
Kad to traži kupac, organizacija mora imati program prototipa i plan kontrole.
Svi proizvodi ili materijali koji se nabavljaju moraju biti u skladu s zakonskim zahtjevima. Kad je to definirano ugovorom, organizacija mora naručivati proizvode, materijale i usluge iz odobrenih izvora. Kvaliteta kupljenog proizvoda mora zadovoljavati određene zahtjeve. Dobavljač se mora monitorirati.
Organizacija mora razviti plan kontrole, koji mora sadržavati određene elemente te koji se preispitivati i ažurirati.
Moraju postojati radne upute za osoblje koje je odgovorno za procese koji se tiču zahtjeva sukladnosti proizvoda.
Postav posla se mora verificirati prilikom pokretanja, materijalnih promjena ili promjena posla.
Organizacija mora prepoznati ključnu opremu procesa i osigurati sredstva za održavanje strojeva i opreme te razviti učinkovit sustav planiranja sveukupnog održavanja strojeva i opreme.
Organizacija mora upravljati proizvodnjom alata na zadovoljavajući način.
Raspored proizvodnje mora biti takav da se ispune zahtjevi kupca.
Kako bi se otkrilo moguće kvarenje, stanje proizvoda u skladištu treba ocjenjivati u odgovarajućim vremenskim razdobljima.
Moraju se provoditi statističke studije kako bi se analizirale razlike prisutne u rezultatima svake vrste mjerne i ispitne opreme. Zapisi o umjeravanju i održavanju opreme moraju se održavati na odgovarajući način.
Laboratorij koji je u sklopu organizacije mora imati definirano područje rada koje obuhvaća sposobnosti provedbi pregleda, ispitivanja ili umjeravanja. Područje rada laboratorija mora biti uključeno u dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom.
Ako se koristi vanjski laboratorij za preglede, ispitivanja ili umjeravanja, on mora zadovoljiti zahtjevi potrebnih pregleda, ispitivanja ili umjeravanja te mora postojati dokaz prihvatljivost laboratorija za kupca te laboratorij mora biti akreditiran prema ISO/IEC 17025.

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje
Primjenjuju se zahtjevi ISO 9001, prošireni zahtjevima ove tehničke specifikacije. Između ostalog, prošireni zahtjevi obuhvaćaju poznavanje i primjenu statističkih znanja i alata.
Monitoring obuhvaća i praćenje zadovoljstva kupca.
Audit treba obuhvatiti i elemente ove tehničke specifikacije. Osim toga, organizacija mora auditirati svaki proces proizvodnje kako bi utvrdila njegovu učinkovitost.
Planovi unutrašnjeg audita moraju obuhvatiti sve procese, aktivnosti i smjene koje pokriva sustav kvalitete. Unutrašnji auditor mora biti osposobljen auditirati zahtjeve ove tehničke specifikacije.
Monitoring i mjerenja u procesima proizvodnje moraju se provoditi na odgovarajući način, kako je to opisano u točki 8.2.3.1.
Nadzor nad nesukladnim proizvodom mora proizvod sa neprepoznatljivim ili sumnjivim statusom svrstati pod nesukladan proizvod.
Trendovi u kvaliteti i učinkovitosti rada moraju se uspoređivati s napretkom prema ciljevima.
Popravne radnje moraju uključivati istraživanje i eliminaciju uzroka nesukladnosti.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće