Ispis

HRN EN ISO 22000:2006

Kreirano Utorak, 10 Srpanj 2012 21:04
Hitovi: 5613

Naslov norme
HRN EN ISO 22000:2006
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane
(ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)

Područje primjene
Ova norma određuje zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Organizacije primjenom ove norme dokazuju svoju sposobnost kontrole mogućih opasnosti u prehrambenom lancu. Ova norma je primjenjiva za sve organizacije, bez obzira na veličinu, koje su uključene u prehrambeni lanac.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja sigurnošću hrane
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda
8 Utvrđivanje prihvatljivosti/validacija, ovjera/verifikacija i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane

Kratki pregled norme
4 Sustav upravljanja sigurnošću hrane
Ovaj zahtjev norme propisuje kako organizacija mora imati učinkovit sustav upravljanja sigurnošću hrane. Organizacija mora definirati područje primjene sustava upravljanja sigurnošću hrane. Organizacija mora osigurati prepoznavanje, procjenu i kontrolu opasnosti za hranu. Potrebno je osuvremenjivati sustav upravljanja sigurnošću hrane.
Dokumentacija sustava upravljanja mora imati izjavu o politici sigurnosti hrane, dokumentirane postupke i sve potrebne dokumente. Organizacija mora uspostaviti postupak koji definira odobravanje, posuvremenjavanje i pregled dokumenata. Mora se uspostaviti upravljanje zapisima. Zapisi moraju biti čitljivi, čuvati se na sigurnom mjestu.

5 Odgovornost uprave
U ovom zahtjevu norme se govori o upravi i odgovornosti uprave. Uprava mora dokumentirati i dokazati da je opredijeljena za razvoj i primjenu sustava upravljanja sigurnošću hrane. Uprava mora dokumentirati svoju politiku sigurnosti hrane koja mora biti podržana mjerljivim ciljevima.
Uprava mora osigurati cjelovitost sustava upravljanja sigurnošću hrane.
Uprava mora odrediti odgovornosti i ovlasti unutar svoje organizacije.
Uprava mora imenovati voditelja tima za sigurnost hrane koji će upravljati timom, provoditi izobrazbu svojih članova tima i kontaaktirati sa upravom.
Organizacija mora uspostaviti, provesti i održavati učinkovite načine komuniciranja s dobavljačima, kupcima, zakonodavnim tijelima i drugim organizacijama. Mora biti uspostavljena dobra unutarnja komunikacija.
Uprava mora uspostaviti postupke za upravljanje sa hitnim slučajevima koji su bitni za ulogu organizacije u lancu hrane.
Uprava mora ocjenjivati svoj sustav upravljanja. U upravinoj ocjeni mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane. Rezultati upravine ocjene moraju biti dokumentirani.

6 Upravljanje resursima
Organizacija mora osigurati odgovarajuće resurse za primjenu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane.
Osoblje mora biti osposobljeno sa odgovarajućim iskustvom i školovanjem. Organizacija mora osigurati izobrazbu osoblju i održavati zapise o izobrazni.
Organizacija mora osigurati resurse za uspostavu i održavanje infrastrukture potrebne za primjenu ove norme.
Organizacija mora osigurati resurse za uspostavu i održavanje radnog okružja potrebnog za primjenu ove norme.

7 Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda
Ovaj zahtjev norme propisuje kako organizacija mora planirati i razvijati postupke potebne za realizaciju sigurnih proizvoda.
Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati preduvjetne programe. Preduvjetni programi moraju biti primjereni potrebama organizacije i biti primjenjeni kroz cijeli operativni sustav. U dokumentaciji mora biti propisano kako se upravlja radnjama uključenim u preduvjetne programe.
Moraju biti prikupljene sve informacije za provedbu analize opasnosti. Mora se imenovati tim za sigurnost hrane. Sve sirovine, sastojci i materijali koji dolaze u dodir s proizvodom moraju biti opisani. Organizacija mora utvrditi upravne i zakonske zahtjeve za sigurnost hrane. Karakteristike konačnih proizvoda moraju biti opisane u dokumentaciji. Moraju se odrediti skupine korisnika koje su osjetljive na specifične opasnosti za sigurnost hrane. Za proizvode se moraju pripremiti dijagrami tijeka. Oni moraju biti jasni, točni i dovoljno detaljni.
Tim za sigurnost hrane mora provoditi analizu opasnosti. Sve opasnosti za sigurnost hrane moraju biti ustanovljene i zapisane. Mora se provoditi procjena opasnosti radi određivanja važnosti opasnosti. Na temelju procjene opasnosti mora se izabrati prikladna kombinacija kontrolnih mjera. Izabrane kontrolne mjere moraju biti kategorizirane prema upravljanju putem operativnih PRP-a ili HACCP plana.
Operativni PRP moraju biti dokumentirani i moraju uključivati informacije o opasnosti za sigurnost hrane, kontrolne mjere, postupke praćenja i popravne radnje.
HACCP mora biti dokumentiran i mora uključivati informacije o opasnosti za sigurnost hrane, kontrolne mjere, kritične granice, postupke praćenja, popravne radnje, odgovornosti i zapise praćenja. Za svaku opasnost koja se kontrolira HACCP planom moraju se ustanoviti kritične kontrolne točke (CCP). Moraju se odrediti kritične granice za uspostavljeno praćenje svake kritične kontrolne točke. Kritične granice moraju biti mjerljive. Sustav praćenja mora biti uspostavljen za svaku kritičnu kontrolnu točku. Sustav praćenja se mora sastojati od procedura, uputa i zapisa. Kada se premaše kritične granice poduzimaju se popravne radnje.
Osuvremenjivanje pripremnih informacija i dokumenata za utvrđivanje PRP-a i HACCP plana. Organizacija mora osuvremenjivati informacije o karakteristikama proizvoda, predviđenu uporabu, dijagrame tijeka, procesne korake i kontrolne mjere.
Planiranjem ovjere moraju se definirati svrha, metode, učestalost i odgovornost za verifikacijske radnje. Verifikacijske radnje moraju potvrditi da su PRP-i primjenjeni, da su ulazni podaci za analizu opasnosti neprekidno osuvremenjivani, da su razine opasnosti unutar utvrđenih prihvatljivih razina.
Organizacija mora ustanoviti i primjeniti sustav sljedivosti koji omogućuje utvrđivanje lotova proizvoda. Sustav sljedivosti mora omogućiti utvrđivanje ulaznih materijala.
Kada se premaše kritične granice organizacija mora osigurati da se proizvodi na koje se to odnosi kontroliraju. Mora biti uspostavljen i održavan dokumentirani postupak za procjene neispravnih konačnih proizvoda, za ocjenu provedenih ispravaka. Svi ispravci moraju biti odobreni od odgovornih osoba. Popravne se radnje moraju pokrenuti kada su premašene kritične granice ili u nedostatku sukladnosti s operativnim PRP-ima. Organizacija mora rukovati nesukladnim proizvodima poduzimanjem radnji kojima se spriječava ulaz nesukladnih proizvoda u lanac hrane. Svaki lot proizvoda na koji je utjecala nesukladnost smije biti stavljen na tržište jedino kad se može dokazati da su kontrolne mjere bile učinkovite. Proizvodi koje se povlače moraju biti osigurani i držani pod nadzorom dok ne budu uništeni.

8 Utvrđivanje prihvatljivosti ovjera i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane
U ovom zahtjevu norme se govori o timu za sigurnost hrane koji mora planirati i primjenjivati potrebne postupke za validaciju kontrolnih mjera.
Utvrđivanje prihvatljivosti kombinacije kontrolnih mjera. Prije primjene kontrolnih mjera organizacija mora validirati kontrolne mjere, moraju biti učinkovite.
Organizacija mora osigurati dokaze da su utvrđene metode i oprema za praćenje i mjerenje odgovarajuće. Oprema mora biti umjerena. Kada se upotrebljavaju računalni programi mora se utvrditi njihove sposobnost.
Organizacija mora provoditi unutrašnje audite. Tim za sigurnost hrane mora sustavno ocjenjivati pojedinačne rezultate planirane ovjere. Tim za sigurnost hrane mora analizirati rezultate verifikacijskih aktivnosti uključujući rezultate unutrašnjih audita.
Organizacija mora neprekidno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja sigurnošću hrane kroz kominikaciju, upravinu ocjenu sustava, unutrašnje audite, popravne radnje i dr.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće