Ispis

Akreditacija inspekcijskih tijela prema novome izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Kreirano Srijeda, 20 Travanj 2016 06:49
Hitovi: 4252

akrinsp1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Akreditacija inspekcijskih tijela prema novome izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2015) čiji je autor Darko Bošnjak, dipl. ing. univ. spec.

U normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 propisani su zahtjevi koje moraju zadovoljavati inspekcijska tijela kako bi osigurala povjerenje u njihove inspekcijske aktivnosti. Potvrda uspješnoga zadovoljavanja zahtjeva norme ISO/IEC 17020 postupak je akreditacije koji provode akreditacijska tijela, u Hrvatskoj postupak akreditacije provodi HAA – Hrvatska akreditacijska agencija.

Ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana radnje su koje na ocjenjivanju sukladnosti provodi osoba ili organizacija koja je neovisna o osobi ili organizaciji koja osigurava predmet koji se ocjenjuje. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je koje pruža usluge ocjenjivanja sukladnosti. Ocjenjivanje sukladnosti provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela). Inspekcija je provjera oblikovanja proizvoda, procesa ili instalacije i određivanje njihove sukladnosti s posebnim zahtjevima. Inspekcijska tijela su tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti proizvoda, procesa ili sustava.

Inspekcijska tijela koja provode inspekcijske aktivnosti moraju biti nepristrana i osigurati povjerljivost informacija koje saznaju tijekom inspekcije. Inspektori koji provode inspekciju moraju biti objektivni i nepristrani u svojemu radu. Kako bi se osiguralo da sva inspekcijska tijela rade na jednak način tijekom inspekcijskih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, ISO – Međunarodna organizacija za normizaciju i IEC – Međunarodni odbor za elektrotehniku izradili su normu ISO/IEC 17020 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za rad različitih tijela koja provode inspekciju.

Zahtjevi za inspekcijska tijela najprije su bili propisani u normi EN 45004:1995, zatim je ISO organizacija izdala normu ISO/IEC 17020:1998. Dana 1. ožujka 2012. godine ISO International Organization for Standardization objavio je novo izdanje norme ISO/IEC 17020:2012; Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. Slijedom odluke ILAC-a (International Laboratory Accreditation Cooperation), čiji je HAA punopravni član i potpisnik ILAC MRA-a, prijelazno je razdoblje za implementaciju zahtjeva novoga izdanja norme ISO/IEC 17020 bilo tri godine, tj. do zaključno s 1. ožujkom 2015. godine. Inspekcijska tijela akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005 mogu zadržati akreditirani status prema tome izdanju zaključno do 1. ožujka 2015. godine. Nakon navedenoga roka potvrde o akreditaciji izdane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2005 prestaju vrijediti.

Zahtjevi novoga izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Novo izdanje norme ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessmen – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection izdao je ISO/CASCO odbor za ocjenjivanje sukladnosti. Hrvatsko izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju izdao je HZN/TO Z2 odbor naziva Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija. Hrvatsko izdanje norme nije prevedeno na hrvatski jezik, jedino je dostupna verzija na engleskome jeziku.

Sadržaj:
1. PODRUČJE PRIMJENE
2. UPUĆIVANJE NA DRUGE NORME
3. NAZIVI I DEFINICIJE
4. OPĆI ZAHTJEVI
4.1 Nepristranost i neovisnost
4.2 Povjerljivost
5. STRUKTURNI ZAHTJEVI
5.1 Administrativni zahtjevi
5.2 Organizacija i upravljanje
6. ZAHTJEVI ZA RESURSE
6.1 Osoblje
6.2 Uređaji i oprema
6.3 Podugovaranje
7. PROCESNI ZAHTJEVI
7.1 Metode i postupci inspekcije
7.2 Rukovanje predmetima inspekcije i uzorcima
7.3 Zapisi inspekcije
7.4 Inspekcijski izvještaji
7.5 Prigovori i prizivi
7.6 Postupak s prigovorima i prizivima
8. ZAHTJEVI SUSTAVA UPRAVLJANJA
8.1 Opcije
8.2 Dokumentacija sustava upravljanja
8.3 Nadzor nad dokumentima
8.4 Nadzor nad zapisima
8.5 Upravina ocjena
8.6 Unutrašnji ocjena
8.7 Popravne radnje
8.8 Preventivne radnje

4. Opći zahtjevi
Norma zahtijeva da inspekcijsko tijelo svoje inspekcijske aktivnosti provodi nepristrano. Uprava inspekcijskoga tijela ne smije dopustiti da komercijalni, financijski ili drugi pritisci utječu na nepristranost. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo prepozna rizike nepristranosti na trajnoj osnovi. To mora obuhvatiti one rizike koji proizlaze iz njegovih aktivnosti, njegovih odnosa ili odnosa njegova osoblja. Inspekcijsko tijelo mora biti neovisno do mjere koja se zahtijeva s obzirom na uvjete pod kojima obavlja svoje usluge. Inspekcijsko tijelo mora ispunjavati minimalne zahtjeve propisane u dodatku norme. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo mora biti odgovorno za upravljanje svim informacijama dobivenim ili nastalim tijekom izvođenja inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora unaprijed obavijestiti naručitelja o informacijama koje namjerava učiniti javno dostupnim. Informacije dobivene inspekcijskim aktivnostima smatraju se vlasničkim informacijama, te se moraju smatrati povjerljivima.

5. Strukturni zahtjevi
U normi se zahtijeva da inspekcijsko tijelo mora biti pravni subjekt ili utvrđeni dio pravnoga subjekta, tako da može biti zakonski odgovorno za sve svoje inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo koje je dio pravnoga subjekta koji obavlja i druge aktivnosti osim inspekcije mora biti prepoznatljivo unutar toga subjekta. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentaciju koja opisuje aktivnosti za koje je ono osposobljeno. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo ima odgovarajuće osiguranje ili rezerve za pokrivanje odgovornosti koje proizlaze iz njegova poslovanja. Struktura i upravljanje inspekcijskim tijelom moraju biti takvi da se očuva nepristranost. Zahtijeva se od inspekcijskoga tijela, ako je dio pravnoga subjekta koji provodi i druge aktivnosti, da se mora jasno odrediti odnos između tih aktivnosti i inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju jednu ili više osoba u ulozi tehničkoga voditelja koji ima sveukupnu odgovornost osigurati provedbu inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijsko tijelo treba imati na raspolaganju jednu ili više osoba u ulozi zamjenika tehničkoga voditelja koji ima sveukupnu odgovornost osigurati provedbu inspekcijskih aktivnosti. Zahtijeva se od inspekcijskoga tijela da ima opise poslova ili drugu dokumentaciju za svako radno mjesto unutar svoje organizacije koje je uključeno u inspekcijske aktivnosti.

6. Zahtjevi za resurse
Najvažniji dio rada inspekcijskoga tijela njegovi su resursi, odnosno osoblje i oprema. Inspekcijsko tijelo treba utvrditi i dokumentirati zahtjeve osposobljenosti za cjelokupno osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti, uključujući zahtjeve za školovanjem, osposobljavanjem, tehničkim znanjem, vještinama i iskustvom. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava dovoljan broj osoba koje su primjereno osposobljene. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava osoblje odgovorno za inspekciju koje ima odgovarajuće kvalifikacije, osposobljavanje, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za
provođenje inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora jasno odrediti dužnosti, odgovornosti i ovlasti svake osobe. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za izbor, osposobljavanje, formalno ovlašćivanje i monitoring inspektora i ostaloga osoblja uključenoga u inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora u svojim postupcima propisati razdoblje uvođenja u posao, razdoblje rada pod mentorstvom s iskusnim inspektorima, neprestano osposobljavanje radi održavanja koraka s razvojem tehnologije i metodama inspekcije. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo provodi monitoring svih inspektora i ostaloga osoblja uključenoga u inspekcijske aktivnosti. Rezultati monitoringa moraju se koristiti kao sredstvo prepoznavanja potreba za osposobljavanjem. Zahtijeva se da osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti ne smije biti plaćeno na način koji bi mogao utjecati na rezultate inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju prikladne uređaje i opremu koji omogućuju izvođenje svih djelatnosti povezanih s inspekcijskim aktivnostima na mjerodavan i siguran način. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo osigura neprekidnu prikladnost uređaja i opreme kojom se koristi. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo svoju opremu koja ima znatan utjecaj na rezultat inspekcije prikladno jedinstveno označava. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo svu opremu koja ima znatan utjecaj na rezultat inspekcije umjerava prije korištenja, a nakon toga oprema mora biti umjeravana prema utvrđenome programu umjeravanja. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo prema potrebi stanje uskladištenih potrepština i opreme ocjenjuje u primjerenim vremenskim razmacima kako bi se otkrila moguća oštećenja ili kvarenja. Ako inspekcijsko tijelo upotrebljava računala ili automatiziranu opremu kojom se koristi u inspekcijskim aktivnostima, ono mora osigurati da je računalna podrška prikladna za uporabu, da se uspostave i primijene postupci za zaštitu cjelovitosti i sigurnosti podataka, da se računala i automatizirana oprema redovno održavaju kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje. Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo ima zapise o opremi uključujući računalnu opremu.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2015). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće